Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2006, ročník 73


Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

XXVII. Červeňanského dni

Recenze / Review

Pressfitpfannen - Grundlagen, Konzepte-Ergebnisse, Qualitätssicherung

Souborný referát / Current concepts review

Open Fractures and Infection

Otevřené zlomeniny a infekce

Původní práce / Original papers

Poranění páteře u dětí a adolescentů

Spinal Injuries in Children and Adolescents

Chirurgické řešení fraktury oblouku epistrofeu - "katovské zlomeniny"

Surgical Treatment of Fracture of the Ring of Axis - "Hangman's fracture"

Linezolid v léčbě rezistentních grampozitivních infekcí pohybového aparátu

Linezolid in the Treatment of Antibiotic-Resistant Gram-Positive Infections of the Musculoskeletal System

Derotační subtrochanterická osteotomie femuru u pacientů s dětskou mozkovou obrnou

Derotational Subtrochanteric Osteotomy of the Femur in Celebral Palsy Patients

Řešení postdysplastického acetabula - naše střednědobé výsledky

Treatment of Dysplastic Acetabulum Using Total Hip Arthroplasty: Our Intermediate-Term Results

Artrodéza karpometakarpálního kloubu palce ruky

Arthrodesis of the Carpometacarpal Joint of the Thumb

Zkušenosti s navigací jamky TEP kyčelního kloubu při posterolaterálním miniinvazivním přístupu

Our Experience with an Image Guided Navigation System for Accurate Alignment in Total Hip Replacement by Minimally Invasive Posterolateral Surgery

Kazuistika / Case report

Poranění páteře nastřelovacím hřebem

Spinal Injury Caused by a Nail Fired from a Stud Gun

Doškolování / In-service training

Možnosti výuky artroskopií v Edukačním centru pro anatomii a endoskopii (ECAE) při Ústavu anatomie 3. LF UK v Praze

Teaching Arthroscopy Techniques at the Educational Center for Clinical Anatomy and Endoscopy (ECAE), Department of Anatomy, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 6. 6. 2006 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů