Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2021, ročník 88


Původní práce / Original papers

Heterotopické osifikace po zlomeninách předního segmentu pánve: přehled morfologie a klinický význam

Heterotopic Ossifications after Fractures of the Anterior Pelvic Segment: Overview of Morphology and Clinical Correlations

Nitrodřeňový zajištěný hřeb v léčbě zlomenin patelly

Use of an Intramedullary Locking Nail for the Treatment of Patella Fractures

Časná operační léčba léze předního zkříženého vazu: tříleté zkušenosti

Early Operative Treatment of Anterior Cruciate Ligament Lesions: 3-Year Experience

Nestabilní RAMP léze mediálního menisku u LCA deficientního kolena: srovnání výsledků operační terapie technikou outside-in versus all-inside - retrospektivní studie

Unstable RAMP Lesions of the Medial Meniscus in ACL-Deficient Knee: Comparing the Outcomes of Outside-in versus All-inside Surgical Repair -a Retrospective Study

Léčba Haglundovy trias z přístupu s využitím centrálního protnutí šlachy: spokojenost pacienta a chirurgické výsledky

Haglund´s Triad Treatment Using a Central Tendon-Splitting Approach: Patient Satisfaction and Surgical Outcomes

Přesnost centrace femorální a tibiální komponenty mediální unikompartmentální náhrady kolenního kloubu Oxford za použití instrumentária Zimmer Microplasty®

Accuracy of Alignment of Femoral and Tibial Component of the Oxford Medial Unicompartmental Knee Arthroplasty Using Zimmer Microplasty® Instrumentation

Má obezita vliv na výsledky unikondylární endoprotézy kolena u pacientů s izolovanou mediální gonartrózou?

Does Obesity Have an Effect on the Outcomes of Unicondylar Knee Arthroplasty in Patients with Isolated Medial Gonarthrosis?

Urogenitální poranění u pacientů u polytraumatu: pětiletá epidemiologická studie

Urogenital Injury in Polytrauma Patients: a Five-year Epidemiological Study

Vliv vysoké osteotomie fibuly na kolenní a hlezenní kloub: analýza konečných prvků

The Effects of Proximal Fibular Osteotomy on the Knee and Ankle Joints: a Finite Element Analysis

Kazuistika / Case report

Neoadjuvantní užití izolované perfuze končetiny u objemného myxoidního liposarkomu stehna: kazuistika

Neoadjuvant Use of Isolated Limb Perfusion in Large Myxoid Liposarcoma of the Thigh: a Case Report


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče