Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2021, ročník 88


Původní práce / Original papers

Srovnání modifikovaných transiliakálních vnitřních fixátorů: mechanické testování na modelech pánve

Comparison of Modified Transiliac Internal Fixators: Mechanical Testing on Pelvic Models

Vztah interleukinu-6 (IL-6) -572G/C a transformačního růstového faktoru beta 1 (TGFB1) 29C/T jednonukleotidový polymorfismus (SNPs) s vývojovou dysplazií kyčle: řízená případová studie

The Association of lnterleukin-6 (IL-6) -572G/C and Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFB1) 29C/T Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) with Developmental Dysplasia of the Hip: a Case Control Study

Příspěvek k odlišení zánětlivých a nezánětlivých kloubních výpotků pomocí miRNA a dalších zánětlivých biomarkerů

Contribution of miRNAs and Other Inflammatory Biomarkers to the Differentiation of Inflammatory and Non-Inflammatory Joint Effusions

Infekční artritídy nativních kloubů u dospělých: výskyt v našem souboru pacientů a doporučení antibiotické léčby

Native Joint Septic Arthritis in Adults: Incidence in Our Group of Patients and Antibiotic Therapy Guidelines

Srovnání výsledků revizní rekonstrukce předního zkříženého vazu kolenního kloubu kadaverózním BTB štěpem s výsledky po primární rekonstrukci LCA s odfiltrováním efektu věku a pohlaví

Comparison of the Outcomes of Revision Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Cadaverous BTB Graft with the Outcomes of Primary ACL Reconstruction with Filtering out the Effects of Age and Se

Artroskopická vs. otevřená miniinvazivní reparace rotátorové manžety: měli bychom ignorovat miniinvazivní chirurgii?

Arthroscopic versus Mini-Open Rotator Cuff Repair: Should We Ignore the Mini-Open Surgery?

Kazuistika / Case report

Skeletální deformity u dětí s primárním hyperparatyreoidismem

Skeletal Deformity in Children with Primary Hyperparathyroidism

Die-punch zlomenina fossa scaphoidea distálního radia

Die-Punch Fracture of the Scaphoid Fossa of the Distal Radius

Atroskopická miniinvazivní léčba impresní zlomeniny posterolateral n ího plato tibie

Arthroscopic Minimal Invasive Treatment of Posterolateral Tibial Plateau Impression Fractures

Kombinovaná zlomenina zápěstí a volární divergentní dislokace 2. - 5. karpometakarpáního kloubu

Combined Fracture of Carpal and Volar Divergent Dislocation of the Second to Fifth Carpometacarpal Joints

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze schůze Výboru ČSOT
konané dne 20. 9. 2021 v 17.00 h ve Velkých Bílovicích


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče