Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2021, ročník 88


Původní práce / Original papers

Reverzní totální náhrada ramenního kloubu: 14 let klinických zkušeností s 496 provedenými artroplastikami

Reverse Total Shoulder Arthroplasty: 14-Year Clinical Experience with 496 Performed Arthroplasties

Dlouhodobé výsledky totální náhrady kolenního kloubu P.F.C. Sigma s celopolyetylenovou tibiální komponentou

Long-Term Results of Total Knee Replacement Using P.F.C. Sigma System with an All-Polyethylene Tibial Component

Časné výsledky u pacientů s pánevním traumatem - komplikace, pobyt na JIP a koncepce léčby na dvou ATLS traumacentrech: Německo a Katar

Early Outcomes of Pelvic Trauma Patients - Complications, ICU Stay and Treatment Concepts in Two ATLS Compliant Trauma Centers: Germany and Qatar

Kombinovaná rekonstrukce a refixace PZV: technika jednoduché biologické augmentace a refixace anteromediálního svazku (SAMBBAR)

Combining ACL Reconstruction and Refixation: the Single Anteromedial Bundle Biological Augmentation and Refixation (SAMBBAR) Technique

Jak ústí femorálního tunelu ovlivnilo rekonstrukci PZV prováděnou AM portální technikou

How the Aperture of Femoral Tunnel Affected in ACL Reconstruction Performed with AM Portal Technique?

Incidence, morfologie a klinický význam Hillových-Sachsových lézí u nestabilních ramenních kloubů - CT hodnocení souboru pacientů

Incidence, Morphology and Clinical Significance of Hill-Sachs Lesions in Shoulder Instability - CT Scan Evaluation of the Group of Patients

Operační léčba krční spondylodiscitidy

Surgical Treatment of Cervical Spondylodiscitis

Analýza traumat pacientů vyšetřovaných CT polytraumatickým protokolem

Trauma Analysis in Patients Examined by Whole-Body CT

Kazuistika / Case report

Artroskopicky asistovaná perkutánní fixace zlomeniny typu poštovní známky přední části glenoidu

Arthroscopic Assisted Percutaneous Screw Fixation of a Postage Stamp Anterior Glenoid Fracture

Neočekávaný nález cizího tělesa v oblasti kolenního kloubu desetiletého chlapce

Unexpected Finding of a Foreign Body in the Knee Joint Area of a 10-Year-Old Boy

Možnosti léčby rozsáhlého poúrazového podkožního emfyzému pomocí podtlakové terapie

Negative Pressure Wound Therapy as a Treatment Option for Extensive Post-Trauma Subcutaneous Emphysema

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Kurz mladých ortopedů

Zápis ze schůze Výboru ČSOT konané dne 4. 11. 2021 18.15 h v Clarion Congress hotelu v Praze


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče