Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2022, ročník 89


Původní práce / Original papers

24hodinové pohybové chování u dospělých a starších dospělých před totální náhradou kolenního kloubu: studie založená na analýze kompozičních dat

Twenty-Four-Hour Movement Behaviors in Adults and Older Adults before Total Knee Arthroplasty: a Study Based on Compositional Data Analysis

Nejcitovanějších 100 článků v artroskopii ramena

The Most Cited Top 100 Articles in Shoulder Arthroscopy

Rizikové faktory pro vznik distální tibiofibulární synostózy po luxačních zlomeninách hlezna

Risk Factors for the Development of Distal Tibiofibular Synostosis after Unstable Ankle Fractures

Porovnání klinických výsledků léčení dislokovaných zlomenin diafýzy klíční kosti

Comparison of Clinical Outcomes of Displaced Diaphyseal Clavicle Fractures

Analýza rizikových faktorů pro požadavek pooperační alogenní krevní transfuze u intertrochanterických zlomenin femuru

Analysis of The Risk Factors for Postoperative Allogenic Blood Transfusion Requirement in Intertrochanteric Femur Fractures

Porovnání léčebných efektů otevřené repozice a vnitřní fixace z malého přístupu vs. artroskopické vysoce pevné nevstřebatelné sutury tibiálního úponu u avulzní fraktury předního zkříženého vazu

Therapeutic Effects of Small Incision Open Reduction and Internal Fixation and Arthroscopic High Strength Non-Absorbable Suture on Tibial Insertion Avulsion Fracture of the Anterior Cruciate Ligamen

Zadní glenohumerální luxace s impresní zlomeninou hlavice. Naše zkušenosti s  operací dle McLaughlina a její modifikací

Posterior Dislocation of the Shoulder with Compression Fracture of the Humeral Head. Our Experience with McLaughlin Procedure and Its Modification

Patologické zlomeniny proximálního femuru u dětí a dospívajících léčené LCP dětskou kyčelní dlahou

Pathological Fractures of the Proximal Femur in Children and Adolescents Treated with LCP Paediatric Hip Plate

Spolehlivost hodnocení na operatérovi závislých faktorů, jež ovlivňují mechanické selhání v léčbě intertrochanterické zlomeniny femuru

Reliability of Evaluation of the Surgeon-Dependent Factors Affecting Mechanical Failure after Intertrochanteric Femur Fracture Treatment

Doškolování / In-service training

Riziko ischemie a následné amputace prstů horních končetin u hemodialyzovaných pacientů

Risk of Upper Limb Ischemia and Subsequent Finger Amputation in Haemodialysis Patients

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze schůze Výboru ČSOT
konané dne 1. 2. 2022 v 15.30 hod. videokonferenčně


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče