Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2022, ročník 89


Editorial / Editorial

Prof. MUDr. Arnold Pavlík (17. 3. 1902-10. 2. 1962)

Souborný referát / Current concepts review

Předoperační plánování v operační léčbě zlomenin: aktuální koncepty a budoucí perspektivy

Preoperative Planning in Fracture Surgery: Current Concepts and Future Perspectives

Původní práce / Original papers

Užívání statinů a riziko zlomeniny proximálního femuru: případová studie

Use of Statins and Hip Fracture Risk: a Case-Control Study

Je konvergentní umístění vzájemně propojených iliosakrálních šroubů do těla obratle S1 prevencí migrace šroubů?

Does Convergent Placement of Interlocking Iliosacral Screws into the Body of Vertebra S1 Prevent Screw Migration?

Zhodnocení klinických výsledků operačně řešených akromioklavikulárních luxací typu Rockwood III se suturou či bez sutury korakoklavikulárního vazu

Assessment of Clinical Outcomes of Surgically Treated Rockwood Type III Acromioclavicular Dislocation with or without Coracoclavicular Ligament Suture

Opakovaná sterilizace artikulačních komponent kloubních náhrad etylenoxidem nemá vliv na strukturu a vlastnosti UHMWPE

Repeated Sterilization of Articular Components of Joint Replacements with Ethylene Oxide Does Not Affect the Structure and Properties of UHMWPE

Je kompresní nitrodřeňové hřebování efektivní metodou u aseptického pakloubu humeru s kostním defektem?

Is Compressive Intramedullary Nailing an Effective Method in Aseptic Humerus Nonunions without Bone Defects?

Vliv vyšetření MR na klinické rozhodování u Perthesovy choroby: čím komplexnější zobrazení, tím komplikovanější operace

The MRI Effect in Clinical Decision Process in Perthes´ Disease: "More Complex Imaging, More Complicated Surgeries"

Analýza pacientů se závažnou zlomeninou s a bez infekce COVID-19

Analysis of Patients with Major Fractures with and without COVID-19 Infection

Omezení zatěžování končetiny po zlomenině acetabula: nezbytnost, nebo falešná naděje?
Stručná pozorovací studie

Weight-Bearing Restrictions after Acetabular Fracture, Necessity or False Hope?
A Brief Observational Study

Profylaktická kabelová cerkláž snižuje četnost intraoperační periprotetické zlomeniny při implantaci necementované endoprotézy kyčle u pacientů s  významným stupněm kyčelní dysplazie

Prophylactic Cerclage Cabling Decreases the Intraoperative Periprosthetic Fracture Rate during Cement-Less Total Hip Arthroplasty in Patients with Severe Developmental Hip Dysplasia

Kazuistika / Case report

Coccygodynie: vlastní kazuistiky a přehled literatury

Coccygodynia: Case Reports and Literature

Otevřené zlomeniny pánve s poraněním v zóně Faringer I: soubor 3 kazuistik ošetřených v roce 2020

Open Pelvic Fractures with a Faringer I Zone Injury: a Set of 3 Case Reports Treated in 2020


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče