Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2022, ročník 89


Původní práce / Original papers

Komplikace ve spondylochirurgii: prospektivnŕ 13leté sledování neplánovaných revizních operací páteře

Complications in Spine Surgery: Prospective 13-year follow-up of unplanned revision spinal surgeries

Epidemiologie zlomenin kostí ruky dospělých s využitím klasifikace ICD-10

Epidemiology of Bone Fractures in the Hand in Adult Population Using the ICD-10 Classification

Migrace špiček kovových implantátů v průběhu léčby u coxa vara adolescentium

Migration of the Tips of Metal Implants during Treatment of Coxa Vara Adolescentium (Slipped Capital Femoral Epiphysis)

Intramedulární hřeb v léčbě metastatického postižení diafýz dlouhých kostí: retrospektivní studie s ohledem na srovnání prognózy doby dožití a reálné přežití pacientů

Intramedullary Nailing in Managing Diaphyseal Metastases of Long Bones: Retrospective Study Comparing the Expected Survival and the Actual Survival of Patients

Porovnání technik High Hip Center a anatomické rekonstrukce v léčbě VDK typu Crowe II a III: retrospektivní klinická studie

Comparison of High Hip Center versus Anatomical Reconstruction Technique in Crowe Types II and III Developmental Dysplasia of the Hip: a Retrospective Clinical Study

Klinické výsledky aplikace fibrínu bohatého na destičky během anatomické rekonstrukce předního zkříženého vazu: výsledky prospektivní randomizované studie

Clinical Outcomes of the Application of Platelet-Rich Fibrin during Anatomic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Results of Prospective Randomised Study

Porovnanie celkového a lokálneho podania kyseliny tranexámovej pri totálnej náhrade bedrového a kolenného kĺbu

Comparison of Intravenous and Topical Tranexamic Acid in Total Joint Arthroplasty

Mechanická analýza štěpu šlachy kvadricepsu fixovaného pěti různými technikami na femorální straně: experimentální studie na ovčích kolenech

Mechanical Analyses of Quadriceps Tendon Graft with Five Different Fixation Techniques on the Femoral Side: an Experimental Study on Sheep Knees

Operační léčba chordomu sakra

Surgical Treatment of Sacral Chordoma

Kazuistika / Case report

Závažné kraniotrauma v dětském věku: význam včasné ofenzivní terapie

Severe Head Injury in Childhood: the Importance of Early Offensive Therapy

Zlomenina hřebene lopatky na podkladě užívání bisfosfonátů: kazuistika a  přehled literatury

A Scapular Spine Fracture Defined on the Basis of a Bisphosphonate: a Case Report and Review of the Literature

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Nekrolog - doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče