Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2007, ročník 74


Původní práce / Original papers

Průběh arteria circumflexa femoris medialis a využití jeho znalosti při totálních náhradách kyčelního kloubu

The Role of Understanding the Media Femoral Circumflex Artery Course in Total Hip Replacement

Acetabuloplastika u dětí s dětskou mozkovou obrnou

Acetabuloplasty in Cerebral Palsy Patients

Transfer distálního úponu m. rectus femoris u pacientů s dětskou mozkovou obrnou

Distal Rectus Femoris Tendon Transfer in Cerebral Palsy Patients

Střednědobé výsledky subtalární stabilizace pes equinovalgus klasickou otevřenou metodou bikortikálním štěpem z pánve

Subtalar Stabilization of Pes Equinovalgus by Conventional Open Surgery Using Bicortical Iliac Crest Bone Graft (Mid-Term Results)

Výskyt pozdní hematogenní infekce kloubních náhrad v našem souboru a návrh systému prevence

Late Hematogenous Infection of Prosthetic Joints in Our Patients and Proposal for a System of Prevention

Perkutánní CT-navigovaná radiofrekvenční ablace v terapii spinálních osteoidních osteomů

Percutaneous CT-Guided Radiofrequency Ablation in Spinal Osteoid Osteoma Treatment

Endoscopic Partial Plantar Fasciotomy as a Treatment Alternative in Plantar Fasciitis

Endoskopická částečná plantární fasciotomie jako alternativní řešení plantární fascitidy

Doškolování / In-service training

Zamykací dlahy u zlomenin proximálního humeru

Locking Plates in Proximal Humerus Fractures

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

AO Foot and Ankle Advanced Course
(Praha, 22.-25. 5. 2007)

Kurz ESSKA 2000 - ISAKOS

ESSKA 2000 - ISAKOS Knee Lecture Course 22-23 June 2007, Prague, Czech Republic

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11.9. 2007 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

Vzpomínka na primáře MUDr. Jiřího Vaňuru
(1913-1984)

Připomenutí výročí prof. Františka Buriana
(125 let od narození)


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče