Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2008, ročník 75


Souborný referát / Current concepts review

Proximal Humerus Fractures - Current Treatment Options

Zlomeniny proximálního humeru - současné možnosti léčby

Původní práce / Original papers

Infekční komplikace aloplastiky ramenního kloubu

Infectious Complications of Total Shoulder Arthroplasty

Judetův zadní přístup k lopatce

Judet Posterior Aproach to the Scapula

Klinické zhodnocení použití keramické femorální komponenty v konstrukci náhrady kolenního kloubu

Clinical Evaluation of the Ceramic Femoral Component Used for Reconstruction of Total Knee Replacement

Staining Undecalcified Bone Sections a Modified Technique for an Improved Visualization of Synthetic Bone Substitutes

Barvení nedekalcifikované kosti - modifikovaný postup pro lepší vizualizaci kostních náhrad

27leté zkušenosti s endoprotetikou po tuberkulózní koxitidě (1980-2007)

Total Hip Replacement after Tuberculous Coxitis. Twenty-Seven-Year Experience (1980-2007)

Pacient - rizikový faktor infekce totální endoprotézy

Patient - Related Risk Factors for Infected Total Arthroplasty

Střednědobé zkušenosti s léčbou zlomenin patní kosti otevřenou repozicí a  vnitřní fixací kalkaneární LCP z rozšířeného laterálního přístupu

Long-Term Results of Calcaneal Fracture Treatment by Open Reduction and Internal Fixation Using a Calcaneal Locking Compression Plate from an Extended Lateral Approach

Kazuistika / Case report

Přední přístup k cervikotorakálnímu přechodu částečnou sternotomií s použitím operačního mikroskopu

Anterior Cervicothoracic Junction Surgery with Partial Sternotomy Using an Operative Microscope

Kostný mostík po fyzárnom poranení distálnej časti tíbie so spontánnou korekciou

Osseous Bridge after Physeal-Injury to the Distal Tibia with Spontaneous Resolution

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Prof. MUDr. František Makai, DrSc. - 75-ročný


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče