Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2009, ročník 76


Editorial

Původní práce / Original papers

Dlouhodobé zkušenosti s kombinovaným hydroxyapatitovým povrchem ARBOND v osteointegraci implantátu

Long-Term Experience with the Combined ARBOND Hydroxyapatite Coating in Implant Osteointegration

Periprotetické zlomeniny v oblasti kyčelního kloubu

Periprosthetic Fractures of the Hip

Komplikace operačního léčení zlomenin acetabula

Complications Associated with the Surgical Treatment of Acetabular Fractures

Ponsetiho metoda v léčení pes equinovarus congenitus - první zkušenosti

The Ponseti Method of Treatment of Congenital Clubfoot - First Experiences

Ošetření trochanterických zlomenin PC.C.P. dlahou

Treatment of Trochanteric Fractures by Percutaneous Compression Plate

Chronické lunotriquetrální nestability zápěstí - vlastní metoda ošetření

Chronic Lunotriquetral Instability of the Wrist. Presentation of our Method of Treatment

Transachiální přístup při operační léčbě Haglundovy deformity a přidružených afekcí: hodnocení vlastního souboru pacientů

Tendon-splitting Approach for the Surgical Treatment of Haglund's Deformity and Associated Condition. Evaluation and Results

Souborné zhodnocení screeningu vývojové dysplazie kyčelního kloubu v regionu Liberec za období 1984-2005

Evaluation of Screening for Developmental Dysplasia of the Hip in the Liberec Region in 1984-2005

Kalkareózní tendinitida ramene - needling

Calcareous Tendinitis of the Shoulder. Treatment by Needling

Minimálně invazivní torakoskopicky asistovaný transdiafragmatický přístup při ošetřování předního sloupce torakolumbálního přechodu

Minimally Invasive Thoracoscopic Transdiaphragmatic Approach to Thoracolumbar Junction Fractures

Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu pro zlomeninu krčku femuru u  pacientů se získaným neurologickým deficitem

Total Hip Arthroplasty after Femoral Neck Fracture in Patients with Acquired Neurological Deficit

Kazuistika / Case report

Recidiva nebo reinfekce TEP kyčelního kloubu? Příspěvek k diskusi o patogenezi periprotetické infekce

A Reccurent or a New Infection of Total Hip Replacement? A Contribution to the Discussion on the Pathogenesis of Prosthetic Joint Infection

Omrzliny dolních končetin versus následek hyperviskózního syndromu po dlouhodobém pobytu vextrémních výškách

Frostbite Signs versus Hyperviscosity Syndrome of the Lower Extremities due to a Long-Term Stay at Extremely High Altitudes

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Prof. Maurice Edmond Müller, M.D.

Vzpomínka na přednostu I. ortopedické kliniky LF MU v Brně doc. MUDr. Zdeňka Bozděcha, CSc. (1925-1988)

AO kurzy Davos

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 10. 2. 2009 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů