Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2009, ročník 76


Původní práce / Original papers

Results of Treatment of Subtrochanteric Femoral Fractures with the AO/ASIF Long Trochanteric Fixation Nail (LTFN)

Výsledky léčení subtrochanterických zlomenin femuru pomocí AO/ASIF Long Trochanteric Fixation Nail (LTFN)

Central Motor Deficits of the Deltoid Muscle in Patients with Chronic Rotator Cuff Tears

Centrální motorický deficit m.deltoideus u pacientů s chronickou lézí rotátorové manžety

Oválné implantáty v problematice revizí totálních náhrad kyčelního kloubu

Oblong Implants for Revision Total Hip Arthroplasty

Osteosyntéza periprotetické suprakondylické zlomeniny kolenního kloubu s  použitím LCP dlahy

Osteosynthesis for Periprosthetic Supracondylar Fracture above a Total Knee Arthroplasty Using a Locking Compression Plate

Okcipitocervikální fixace: dlouhodobé sledování 57 pacientů

Occipitocervical Fixation: Long-Term Follow-up in Fifty-Seven Patients

Střednědobé výsledky a naše zkušenosti s necementovanou endoprotézou kyčelního kloubu typu S.F.

Cementless Total Hip Replacement Type S.F.: Mid-Term Results

Syntetický biokompatibilní degradabilní materiál v léčbě juvenilních kostních cyst

Synthetic Biocompatible Degradable Material for Juvenile Bone Cyst Treatment

Zhodnocení neurologických nálezů u pacientů operovaných pro metastatické postižení páteře

Neurological Findings in Patients Treated Surgically for Spinal Metastatic Disease

Kazuistika / Case report

Syndrom kaudy po elektivním výkonu na bederní páteři

Cauda Equina Syndrome after Elective Lumbar Spine Surgery

Záměna masivního heterotopického otěrového granulomu s aneuryzmatem arteria iliaca externa

Heterotopic Excessive Wear Granuloma Mistaken for an Aneurysm of the External Iliac Artery

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Za profesorom MUDr. Františkom Makaiom, DrSc. (1933-2009)

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 22. 9. 2009 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče