Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2010, ročník 77


Souborný referát / Current concepts review

Radial Head Arthroplasty

Náhrada hlavičky radia

Původní práce / Original papers

In Vivo Measurement of Polyethylene Wear in Cementless Total Hip Arthroplasty

Měření polyetylenového otěru u necementované endoprotézy kyčle in vivo

Urologické poranění při zlomeninách pánevního kruhu

Urogenital Trauma Associated with Pelvic Ring Fractures

Naše zkušenosti s náhradou hlezna AES

Our Experience with AES Total Ankle Replacement

Monteggiova léze rostoucího skeletu: principy léčby

Monteggia Lesions in the Growing Skeleton: Principles of Therapy

Rotační deformity při použití metody ESIN u zlomenin diafýzy stehenní kosti u  dětí sledované magnetickou rezonancí

Magnetic Resonance Imaging for Detection of Rotational Deformities in Children with Femoral Shaft Fractures Treated by the ESIN Method

Poranění ledvin nižších stupňů (1. část): validita hematurie v diagnostice

Low-Grade Renal Trauma (Part I): Diagnostic Validity of Haematuria

Perkutánní fenestrace při postižení lupavým prstem

Percutaneous Release in the Treatment of Trigger Digits

Scarf osteotomie v řešení deformity hallux valgus - úspěchy a komplikace

Scarf Osteotomy for the Treatment of Hallux Valgus Deformity. Achievements and Complications

Kazuistika / Case report

Perilunátní luxace karpu u pacienta s aplazií skafoidea

Perilunar Dislocation of the Corpus in a Patient with Aplasia of the Scaphoid

Seat-belt syndrom u předškolního dítěte

Seat-Belt Syndrome in a Pre-School Child

Doškolování / In-service training

Současný pohled na suturu flexorů ruky

Current Opinion on the Repair of Flexor Tendons of the Hand

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Historie československé, české a slovenské ortopedie

Zápis z jednání členské schůze ČSOT konané dne 4. 12. 2009 v interhotelu Ambassador Praha

AO sympozium "Biomechanika a kontroverze úhlově stabilních dlah", Brno, 5. 11. 2009

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 3. 12. 2009 v hotelu Ambassador Praha, Václavské náměstí


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče