Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2010, ročník 77


Souborný referát / Current concepts review

Stable Fixation of Osteoporotic Fractures and Nonunions in the Upper Limb - Life Before the "Locking Plate"

Stabilní fixace osteoporotických zlomenin a pakloubů horní končetiny - éra před "zamykací dlahou"

Původní práce / Original papers

Injury Patterns in Polytraumatized Children and Consequences for the Emergency Room Management

Typy poranění u polytraumatizovaných dětí a jejich vliv na urgentní ošetření

Úspěšnost konzervativní léčby vývojové kyčelní dysplazie metodou "over-head trakce"

Efficiency of Conservative Treatment by Overhead Traction in Developmental Dysplasia of the Hip

Ipsilaterální zlomeniny proximálního konce a diafýzy femuru

Ipsilateral Fractures of the Proximal Femur and the Femoral Shaft

Časné komplikace provázející TEP kyčle u fraktur krčku femuru

Early Complications Associated with Total Hip Arthroplasty due to Femoral Neck Fracture

Komplikace operační léčby zlomenin proximálního femuru metodou DHS

Complications of Dynamic Hip Screw Treatment for Proximal Femoral Fractures

Transoseální plastika hlavice humeru a masivní osteokartilaginózní aloštěp při řešení rozsáhlého Hill-Sachsova defektu

Transhumeral Head Plasty and Massive Osteocartilaginous Allograft Transplantation for the Management of Large Hill-Sachs Lesions

Monitoring vankomycinu uvolňovaného z kostních štěpů v pokuse in vitro

In Vitro Assessment of Vancomycin Released from Bone Grafts

Výpotky asepticky selhávajících TEP kyčlí a kolen nejsou toxické pro osteoblasty

Synovial Fluid from Aseptically Failed Total Hip or Knee Arthroplasty is Not Toxic to Osteoblasts

Komplexní diagnostika infekce u revizních operací totálních endoprotéz velkých kloubů

Comprehensive Diagnosis of Infection in Revision Total Replacements of Large Joints

Naše zkušenosti s operační rekonstrukcí přednoží u pacientů s hallux valgus a  metatarzalgiemi při pes transversoplanus

Our Results of the Brandes-Keller Procedure and Helal Metatarsal Osteotomy in Patients with Forefoot Deformity

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Prof. MUDr. Milan Kovanda, CSc, oslavil 80. narozeniny


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče