Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2011, ročník 78


Editorial / Editorial

ÚVODNÍK

EDITORIAL

Souborný referát / Current concepts review

Zlomeniny krčku femuru

Fractures of the Femoral Neck

Bolestivé plochonoží

Painful Flatfoot Deformity

Původní práce / Original papers

Význam multidirekcionálního zavedení šroubů při ošetření zlomenin distálního radia úhlově stabilní dlahou

Multidirectional Screw Fixation in the Treatment of Distal Radius Fractures Using Angle-Stable Plates

Inveterované zadní glenohumerální luxace a jejich operační řešení předním přístupem

Inveterated Posterior Glenohumeral Dislocation Treated Surgically from the Anterior Approach

Korekční osteotomie distálního radia

Corrective Osteotomy of the Distal Radius

Zlomeniny příčných výběžků L5 u poranění pánevního kruhu

Fractures of the L5 Transverse Process in Pelvic Ring Injury

Srovnání otěrových charakteristik polyetylénu in vivo u náhrad kolena s  kovovou a keramickou femorální komponentou

Comparison of in Vivo Characteristics of Polyethylene Wear Particles Produced by a Metal and a Ceramic Femoral Component in Total Knee Replacement

Artroskopická stabilizace ventrální posttraumatické instability ramenního kloubu pomocí bioknotless kotev

Arthroscopic Stabilisation of Post-traumatic Ventral Instability of the Shoulder by Use of Bioknotless Anchors

Komplikace po prolongaci femuru kruhovým fixátorem při vrozeném defektu femuru

Complications after Femoral Lengthening with Ring Fixators in Congenital Femoral Deficiency

Kontinenčné poruchy pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice

Urinary Incontinence in Degenerative Spinal Disease

Spojení šlach m. flexor hallucis longus a m. flexor digitorum longus na plantě: anatomická studie na kadaverech

Relationship of the Flexor Hallucis Longus and Flexor Digitorum Longus Tendons in the Plantar Midfoot. An Anatomical Cadaver Study

Kazuistika / Case report

Bilaterálna patologická subtrochanterická zlomenina pri dlhodobom užívaní bifosfonátu

Bilateral Pathological Sub-trochanteric Fracture in a Long-Term Biphosphonate User

Pakloub po longitudinální zlomenině centrální zóny sakra s kónickou instabilitou pánevního kruhu

Non-union after a Vertical Fracture of the Sacral Central Zone with a Conical Dislocation of the Pelvic Ring


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče