Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2011, ročník 78


Původní práce / Original papers

Klinické výsledky po chirurgickém léčení přechodných zlomenin distálního bérce u dětí

Clinical Outcome after Surgical Treatment of Transitional Fractures of the Distal Tibia in Children

Prevence tromboembolické nemoci po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Venous Thromboembolism Prophylaxis after Total Hip Arthroplasty

Operačná liečba intraartikulárnych zlomenín patovej kosti

Surgical Treatment of Intra-articular Calcaneal Fractures

Extenzivní zadní přístup při uvolnění poúrazové ztuhlosti loketního kloubu

Posterior Extensile Approach to Release a Post-traumatic Stiffness of the Elbow

Multicentrická studie pacientů s poraněním pánve: přehled klinických výsledků a trvalých následků

Multicentric Study of Patients with Pelvic Injury: Overview of Clinical Outcomes and Permanent Sequelae

Metoda MORF pro sledování velikostí a tvarů otěrových mikro- a nanočástic UHMWPE v periprotetických tkáních

MORF Method for Assessment of the Size and Shape of UHMWPE Wear Microparticles and Nanoparticles in Periprosthetic Tissues

Zlomeniny patní kosti léčené otevřenou repozicí a dlahovou osteosyntézou - prospektivní studie. Část I: Základní analýza souboru pacientů

Calcaneal Fractures Treated by Open Reduction and Internal Fixation with a  Locking Compression Plate (LCP). A Prospective Study. Part I: Basic Analysis of the Group

Výsledky srovnání chondrogenní diferenciace mezenchymálních kmenových buněk získaných z tukové tkáně s kultivovanými chondrocyty a mezenchymálními kmenovými buňkami z kostní dřeně

Comparison of Chondrogenic Differentiation of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells with Cultured Chondrocytes and Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells

Anatomická studie úponové části m. flexor hallucis brevis pro klinickou praxi

Anatomical Study of Flexor Hallucis Brevis Insertion. Implications for Clinical Practice

Časná sutura versus ligamentoplastika leze skafolunátního vazu - srovnání klinických výsledků

Early Suture Versus Ligamentoplasty of Scapholunate Ligament Injury: Comparison of Clinical Results

Dekubitus a riziko úmrtí seniorů operovaných pro zlomeninu proximálního femuru

Pressure Ulcer and Mortality Risk after Surgical Treatment of Proximal Femoral Fractures in the Elderly

Kazuistika / Case report

Artrodéza ramenního kloubu po dlouhodobé resekci proximálního humeru: kazuistika dvou případů

Shoulder Fusion in Two Patients with a Long-standing Proximal Humerus Resection

Luxace klíční kosti

Dislocation of the Clavicle: Case Report

Obojstranná únavová zlomenina strednej diafýzy tíbie u profesionálneho tanečníka

Bilateral Stress Fracture of the Mid-tibial Shaft in a Professional Dancer

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zemřel primář doc. MUDr. Josef Kundrát, CSc.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče