Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2011, ročník 78


Souborný referát / Current concepts review

Zlomeniny diafýzy pažní kosti - kde se nacházíme?

Humerus Shaft Fractures - Where Are We Today?

Cerkláž, vývoj a možnosti opomíjené techniky. Přehled s přihlédnutím k použití u periprotetických zlomenin

Cerclage, Evolution and Potential of a Cinderella Technology. An Overview with Reference to Periprosthetic Fractures

Problematika cévních poranění u operací kyčelního kloubu

Vascular Injuries in Joint Replacement Surgery

Původní práce / Original papers

Použití cerkláže pro usnadnění hojení zlomenin. Biomechanická studie způsobu dotahování drátěné smyčky

Cerclage Handling for Improved Fracture Treatment. A Biomechanical Study on the Twisting Procedure

Kyfotické deformity krční páteře

Kyphotic Deformities of the Cervical Spine

Valgizační osteotomie proximální tibie - dlouhodobé výsledky

Valgus High Tibial Osteotomy - Long-Term Results

Operace dle Bakera při řešení pes equinus u pacientů s dětskou mozkovou obrnou

Baker

Artroskopické nálezy lézí rotátorové manžety a jejich operační léčba

Arthroscopic Findings Concerning Rotator Cuff Lesions and Their Operative Management

Kritické zpracování prodlužování femuru za posledních deset let

Femoral Lengthening. A Critical Review of Ten-Year Results

Vývojová dysplázie kyčelního kloubu - epidemiologické určující faktory a  zhodnocení věku vzhledem k době chirurgické léčby

Developmental Dysplasia of the Hip - Epidemiological Determinants and Age Assessment Regarding Time of Surgical Correction

Přínos instrumentální pohybové analýzy pro indikaci chirurgické léčby u dětské mozkové obrny

A Contribution of Instrumental Gait Analysis to the Establishment of Surgical Indications in Cerebral Palsy

Přínos multidetektorové výpočetní tomografie hrudníku k indikaci stabilizace hrudní stěny u blokové zlomeniny žeber: první zkušenosti

A Contribution of Multidetector Computed Tomography to Indications for Chest Wall Stabilisation in Multiple Rib Fractures

Kazuistika / Case report

Selhání kompresní osteosyntézy zubu čepovce řešené přední transartikulární stabilizací C1/2. Kazuistika

Failed Compression Osteosynthesis of the Dens Axis Treated by Anterior C1-C2 Transarticular Stabilisation. Case Report

Recenze / Review

Fractures of the Proximal Femur: Improving Outcomes


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče