Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2011, ročník 78


Souborný referát / Current concepts review

Periprosthetic Humeral Fractures after Shoulder and Elbow Arthroplasty

Periprotetické zlomeniny humeru po aloplastice ramena a lokte

The Many Faces of Chondrosarcoma of Bone
Own Cases and Review of the Literature with an Emphasis on Radiology, Pathology and Treatment

Mnoho podob chondrosarkomu.
Vlastní případy a přehled literatury s  důrazem na radiologii, patologii a léčbu

Předoperační diagnostika infekcí kloubních náhrad

Preoperative Diagnosis of Prosthetic Joint Infection

Původní práce / Original papers

Surgical Treatment of Supracondylar Humerus Fractures in Children

Chirurgická léčba suprakondylických zlomenin humeru u dětí

Dlouhodobé výsledky náhrady kolenního kloubu SVL

Long-Term Results of the SVL Total Knee Arthroplasty

Léčba kostního můstku transplantací mezenchymových kmenových buněk a  chondrocytů v kompozitním nosiči u prasat - experimentální studie

Treatment of a Bone Bridge by Transplantation of Mesenchymal Stem Cells and Chondrocytes in a Composite Scaffold in Pigs. Experimental Study

Kultivace mezenchymových kmenových buněk bez xenogenních bílkovin

Xenogeneic Protein Free Cultivation of Mesenchymal Multipotent Stromal Cells

Trikalciumfosfát v kombinaci s autologní kostní dření v léčbě cystických kostních defektů v dětském věku

Tricalcium Phosphate Mixed with Autologous Bone Marrow in the Treatment of Benign Cystic Bone Lesions in Children

Impact of Kyphoplasty Treatment for Vertebral Compression Fractures on Pain and Function in 105 Patients

Vliv léčby kyfoplastikou na bolest a funkci u kompresních zlomenin páteře u  105 pacientů

Identifikace lumbosakrálního nervového plexu během stabilizace typu XLIF

Identification of the Lumbosacral Nerve Plexus during the Extreme Lateral Interbody Fusion Procedure

Přední mezitělová spondylodéza krční páteře klecí Zero-P
(Prospektivní studie - radiologické výsledky s minimálně ročním sledováním)

Anterior Interbody Fusion of the Cervical Spine with a Zero-P Spacer. Radiographic Results with a Minimum Follow-up of One Year in a Prospective Study

Samostatné kanylované šrouby při stabilizaci zlomenin pánevního kruhu a acetabula

Single Cannulated Screws for Stabilisation of Pelvic Ring and Acetabular Fractures

Kazuistika / Case report

Aloplastika kolenního kloubu totální endoprotézou u těžké valgózní deformity při achondroplazii

Total Knee Arthroplasty in Severe Valgus Deformity in a Patient with Achondroplasia

Osteochondróm lopaty iliakálnej kosti

Osteochondroma of the Iliac Crest. Case Report


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů