Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2006, ročník 73


Původní práce / Original papers

A Radiographic Review of 135 TotaI Hip Charnley Arthroplasties followed between 15 and 35 Years

Rentgenologické zhodnocení 135 totálních náhrad kyčelního kloubu podle Charnleyho sledovaných 15 až 35 let

Clinical and Radiological Findings after Different Treatment of Odontoid Fractures Type Anderson II and III

Klinické a rentgenologické nálezy po různém ošetření zlomenin dentu typu Anderson II a III

Rekonstrukce závažných acetabulárních defektů pomocí Burchova-Schneiderova prstence

Reconstruction of Severe Acetabular Bone Defects Using Burch-Schneider Cage

Nitrokloubní zlomeniny patní kosti

Intra-Articular Calcaneal Fractures

Z-plastika u valgózní deformity při TEP kolenního kloubu

Z-plasty for Valgus Deformity in Total Knee Arthroplasty

Scintigrafické vyšetření osteoblastické aktivity po implantaci bioaktivního sklokeramického materiálu BAS-0 do defektů dlouhých kostí

Scintigraphic Detection of Osteoblast Activity after Implantation of BAS-0 Bioactive Glass-Ceramic Material into Long Bone Defects

Maligní tumory dlouhých kostí u dětí, diferenciální diagnostika, přínos zobrazovacích metod

Malignant Tumors of Long Bones in Children: Diferential Diagnosis and the Role of Imaging Methods

Výsledky rekonstrukce acetabula solidním kostním štěpem při primární a revizní aloplastice kyčle

Results of Acetabular Reconstruction with Solid Bone Graft in Primary and Revision Hip Arthroplasty

Doškolování / In-service training

Valgizační vysoká osteotomie tibie u genu varům arthroticum rozevřením klínu z vnitřní strany stabilizovaná úhlově stabilní dlahou TomoFix: Operační technika

Medial Opening-Wedge High Tibial Valgus Osteotomy, Using a Stable TomoFix Plate, in Genu Varum Arthritis: Surgical Technique

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 18. 4. 2006 v hotelu IPVZ Praha 4, Budějovická

Zasedání redakční rady časopisu Acta (Brno, 23. 2. 2006)

Za PhDr. Ňutou Červeňanskou CSc. (1913-2006)


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče