Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2012, ročník 79


Souborný referát / Current concepts review

Zlomeniny talu. Současný pohled z hlediska diagnostiky, léčby a výsledků

Talus Fractures: A Current Concepts Review of Diagnoses, Treatments, and Outcomes

Původní práce / Original papers

Both Column Fractures of the Acetabulum: Epidemiology, Operative Management and Long-Term-Results

Zlomeniny obou pilířů acetabula. Epidemiologie, operační léčení a dlouhodobé výsledky

Traumatická epifyzeolýza horního konce stehenní kosti

Traumatic Epiphysiolysis of the Proximal Femur

Chirurgické léčení zlomenin krčku a těla talu

Surgical Treatment for Factures of the Neck and Body of the Talus

Náhrada prvního metatarzofalangeálního skloubení Medin

MEDIN Implant of the First Metatarsophalangeal Joint

Artroskopie kolenního kloubu u dětí a adolescentů s úrazovou anamnézou

Knee Arthroscopy in Children and Adolescents with Trauma Histories

Artroskopicky asistované výkony na kyčelním kloubu

Arthroscopically-Assisted Procedures on the Hip Joint

Distribuce zlomenin horního konce stehenní kosti v závislosti na roční době a  počasí

Incidence of Proximal Femur Fractures in Relation to Seasons of the Year and Weather

Léčba juxtafacetárnŕch cyst bederní páteře perkutánní dynamickou interspinózní stabilizací: prospektivní studie

Percutaneous Dynamic Interspinous Stabilisation for the Treatment of Juxtafacet Cysts of the Lumbar Spine: Prospective Study

Komoce míšní: retrospektivní studie 24 pacientů

Spinal Cord Concussion: A Retrospective Study of Twenty-Four Patients

Kazuistika / Case report

Primární pyomyozitida svalů v oblasti kyčelního kloubu: kazuistiky a přehled literatury

Primary Pyomyositis of the Muscles around the Hip. Case Reports and Literature Review

Urgentní pedální bypass jako součást řešení rozsáhlého traumatu bérce

Urgent Pedal Bypass as Part of the Treatment of an Extensive Lower-Leg Injury

Separácia distálnej epifýzy humeru u 4-mesačného dojčaťa

Fracture-Separation of the Distal Humeral Epiphysis in a Four-Month-Old Infant. Case Report

Metatropická dysplazie jako příčina atlantoaxiálnŕ nestability, stenózy páteřního kanálu a myelopatie. Kazuistika a přehled literatury

Metatropic Dysplasia as the Cause of Atlantoaxial Instability, Spinal Stenosis and Myelopathy. Case Report and Literature Review

Původní práce / Original papers

Profesor MUDr. Otto Vlach, DrSc, 80 let


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče