Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2012, ročník 79


Souborný referát / Current concepts review

Periprotetické zlomeniny v oblasti kolena: nové terapeutické postupy pro vnitřní fixaci a revizní artroplastiku

Periprosthetic Fractures around the Knee: Update on Therapeutic Algorithms for Internal Fixation and Revision Arthroplasty

Doškolování / In-service training

Léčba zlomenin proximálního humeru - přehled současných přístupů s ohledem na základní principy

Treatment of Proximal Humeral Fractures - a Review of Current Concepts Enlightened by Basic Principles

Původní práce / Original papers

TEP kyčle Plasmacup-Bicontact: výsledky s minimálně 10letým sledováním

Cementless Plasmacup-Bicontact Total Hip Arthroplasty. Results of a Minimum of Ten-Year Follow-up

Komparace a statistické zhodnocení dvou metod měření "condylar twist angle" u  aloplastiky kolenního kloubu

Comparison and Statistical Evaluation of Two Methods of Condylar Twist Angle Measurement in Total Knee Arthroplasty

Počítačem navigovaná artroplastika kolenního kloubu s ponecháním osteosyntetického materiálu ve femuru

Computer-Assisted Navigation in Total Knee Arthroplasty without Femoral Hardware Removal

Miniinvazivní fixace pánevního kruhu transiliakálním vnitřním fixátorem (TIFI)

Minimally Invasive Fixation of the Pelvic Ring with a Transiliacal Internal Fixator

Léčba zlomenin diafýzy humeru nitrodřeňovou fixací svazkem hřebů dle Hackethala

Treatment of Humeral Shaft Fractures Using Hackethal

Nitrodřeňová osteosyntéza diafyzárních zlomenin předloktí hřebem TrueFlex - dlouhodobé výsledky

True/Flex Intramedullary Nailing for Forearm Shaft Fractures. Long-Term Results

Vliv uvolnění mediálních stabilizátorů kolena na velikost korekce u vysoké valgizační opening-wedge osteotomie tibie; anatomická studie na kadaverech

The Effect of Releasing the Medial Stabilisers of the Knee on the Magnitude of Correction in Opening-Wedge High-Tibial Valgus Osteotomy. Anatomy Study on Cadavers

Porovnání efektivnosti pooperačního retransfuzního systému s perioperačním autotransfuzním systémem při implantacích totálních endoprotéz kolenního kloubu

Post-Operative Retransfusion and Intra-Operative Autotransfusion Systems in Total Knee Arthroplasty. A Comparison of their Efficacy

Vliv šlachového transferu extensor carpi radialis longus - extensor pollicis longus na funkci ruky

Treatment of a Ruptured Extensor Policis Longus Tendon by Extensor Carpi Radialis Longus Transfer

Epidemiologie kritických popálenin na jižní Moravě

Epidemiology of Critical Burns in Southern Moravia

Kazuistika / Case report

Luxace TEP kolenního kloubu jako komplikace zlomeniny hlezna - kazuistika

Joint Dislocation after Total Knee Arthroplasty as an Ankle Fracture Complication. Case Report

Dopisy redakci / Letters to the Editor

Padesát let Hackethalovy osteosyntézy humeru

Fifty Years of Using Hackethal


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče