Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2012, ročník 79


Souborný referát / Current concepts review

Stabilizace osteoporotických zlomenin horní končetiny pomocí úhlově stabilní uzamykatelné dlahy (LPC) - přehled současných přístupů

Fixation of Osteoporotic Fractures in the Upper Limb with a Locking Compression Plate

Původní práce / Original papers

Konzervativní léčení zlomenin obou pilířů acetabula: funguje princip sekundární kongruence?

Conservative Treatment of Acetabular Both Column Fractures: Does the Concept of Secondary Congruence Work?

Srovnání výskytu patelární bolesti po aloplastice kolenního kloubu u konvenčně nebo individuálně nastavené rotace femorální komponenty

Comparison of Patellar Pain after Total Knee Arthroplasty with Conventional versus Individual Femoral Rotational Alignment

Srovnání výsledků dvou typů operačního léčení idiopatických hrudních křivek - přední versus zadní výkon

Comparison of Two Surgical Methods for Treatment of Idiopathic Thoracic Scoliosis - Anterior versus Posterior Approaches

Vývoj operační techniky artroskopické reinzerce manžety rotátorů: naše zkušenosti z let 1998-2008

Evolution of the Technique of Arthroscopic Reinsertion of the Rotator Cuff. Our Experience from the Years 1998 to 2008

Operační léčba poranění nervus ischiadicus

Surgery for Sciatic Nerve Injuries

Fraktura interkondylické eminence v dětském věku. Výsledky dlouhodobého sledování

Intercondylar Eminence Fracture in Children. Results of Long-Term Follow-up

Luxatio pedis subtalo

Subtalar Dislocation of the Foot

Poranění cévního systému

Vascular System Injuries

Střelná poranění dutiny břišní zasahující pankreas

Gun-Shot Injuries to the Abdomen Involving the Pancreas

Kazuistika / Case report

Zlomenina zubu čepovce II. typu spojená s laterální dislokací atlasu. Popis dvou případů

Odontoid Fracture Combined with Lateral Atlanto-Axial Dislocation. Report of Two Cases

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11.9. 2012 v HN hotelu Olomouc


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče