Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2013, ročník 80


Souborný referát / Current concepts review

Reflections on Acromio-Clavicular Dislocations

Úvahy o akromioklavikulárních luxacích

Co by měl vědět ortoped o biotribologii totální endoprotézy kyčelního kloubu

What Should an Orthopaedic Surgeon Know about Biotribology of Total Hip Arthroplasty

Původní práce / Original papers

Artroskopická stabilizace akutní akromioklavikulární luxace implantátem TighRope

Arthroscopic Stabilisation of Acute Acromioclavicular Dislocation Using the TighRope Device

Využití zevní fixace v ortopedii a traumatologii lokte

Hinged External Fixation in Orthopaedic and Trauma Surgery of the Elbow

Efekt léčby recidivujícího nitrokloubního krvácení v souboru hemofiliků léčených ve FN v Motole v letech 1985-2005

Recurrent Intra-Articular Bleeding Episodes in Haemophiliacs. Treatment Outcomes in the Patients at the University Hospital Motol in 1985-2005

Tibiotalokalkaneální artrodéza retrográdním hřebem MEDIN

Tibio-Talo-Calcaneal Arthrodesis with the Retrograde Intramedullary Nail MEDIN

Kazuistika / Case report

Anatomically Precontoured LCP for Delayed Union of a Medial Third Clavicle Fracture. Case Report with Review of the Literature

Anatomicky preformovaná dlaha (LCP) pro opožděné hojení zlomeniny střední třetiny klíční kosti. Kazuistika a přehled literatury

Zadní luxace talu

Posterior Dislocation of the Talus

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

General Assembly AOTrauma Europe Barcelona, 17. - 21. 10. 2013

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 5. 11. 2013 v Parkhotelu Průhonice, restaurace Tarouca


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů