Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2014, ročník 81


Souborný referát / Current concepts review

Zachování dolní končetiny: indikace a rozhodování o replantaci, revaskularizaci a amputaci

Lower Limb Salvage: Indication and Decision Making for Replantation, Revascularisation and Amputation

Paklouby po zlomeninách předloktí

Non-Union in Forearm Fractures

Původní práce / Original papers

Vliv sterilizace formaldehydem, gama zářením a etylenoxidem na vlastnosti polyetylenových komponent kloubních náhrad

Effect of Sterilisation with Formaldehyde, Gamma Irradiation and Ethylene Oxide on the Properties of Polyethylene Joint Replacement Components

Anatomická rekonstrukce LCA double- versus single-bundle technikou - zhodnocení krátkodobých klinických výsledků prospektivní randomizované studie

Anatomical ACL Reconstruction by a Double- versus a Single-Bundle Technique. Prospective Randomised Study of Short-Term Clinical Results

Proč selhávají artroskopické stabilizační operace na ramenním kloubu

Arthroscopic Stabilisation of the Shoulder. Risk Factors for its Failure

Selhání primární léčby dislokované suprakondylické zlomeniny humeru u dětí

Failure of the Primary Treatment of Displaced Supracondylar Humerus Fractures in Children

Anatomické poznámky k miniinvazivní dlahové osteosyntéze proximálního humeru - kadaverózní studie

Anatomy Notes on Minimally Invasive Plate Osteosynthesis of the Proximal Humerus. A Cadaver Study

Naše skúsenosti s krátkym femorálnym driekom Metha

Our Experience with the Metha Short Hip Stem

Vliv antikoagulační a antiagregační terapie na rozsah, vývoj a prognózu akutního kraniocerebrálního poranění

The Effect of Anticoagulation and Anti-Aggregation Treatment on the Extent, Development and Prognosis of Acute Craniocerebral Injury


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče