Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2014, ročník 81


Souborný referát / Current concepts review

Zlomeniny dolního konce tibie a pilonu

Distal Tibial Fractures and Pilon Fractures

Zlomeniny patní kosti: současná koncepce léčení

Fractures of the Calcaneus: Current Treatment Strategies

Původní práce / Original papers

Collesova zlomenina: funkční léčení v supinaci

Colles' Fractures: Functional Treatment in Supination

Axiální lumbální meziobratlová fúze - AxiaLIF: prospektivní monocentrická studie

Axial Lumbar Interbody Fusion: Prospective Monocentric Study

Osteosyntéza zlomeniny acetabula: nová metoda předoperační modelace Omega dlahy

Fixation of Acetabular Fractures. A Novel Method of Pre-Operative Omega Plate Contouring

Je porucha pozornosti a hyperaktivita u dětí rizikovým faktorem pro vznik zlomeniny proximálního humeru?

Is Attention Deficit and Hyperactivity Disorder a Risk Factor for Sustaining Fractures of Proximal Humerus?

Tangent sign - spolehlivý prediktor rizika reruptury při rekonstrukci šlach svalů rotátorové manžety

Tangent Sign - a Reliable Predictor of Risk for Tendon Re-Rupture in Rotator Cuff Repair

Použití kovových klipů při sutuře kůže u totální endoprotézy kolene

Metal Staples versus Conventional Suture for Wound Closure in Total Knee Arthroplasty

Kazuistika / Case report

Zlomenina střední třetiny klíční kosti spojená s ipsilaterální akromioklavikulární luxací

Middle-Third Clavicle Fracture with Ipsilateral Acromioclavicular Dislocation

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11.2. 2014 v Parkhotelu Průhonice, restaurace Tarouca

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 15. 5. 2014 v salonku restaurace Bohemia TOP hotelu Praha

Zápis ze společné schůze výboru ČSOT a primářů ortopedických pracovišť konané dne 15. 5. 2014 v TOP HOTELU Praha v restauraci Bohemia

Zápis z členské schůze ČSOT konané dne 15. 5. 2014 v TOP hotelu Praha

Prof. MUDr. Zdeněk Matějovský, DrSc, zemřel dne 12. dubna 2014


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů