Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2014, ročník 81


Editorial / Editorial

Acta mají opět impakt - 0,415. Je to dost, nebo dost (málo)?

Impact Is Back - 0.415. Is It Good Enough or Not?

Souborný referát / Current concepts review

Trhliny rotátorové manžety. Příčiny - diagnostika - léčení

Tears of the Rotator Cuff. Causes - Diagnosis - Treatment

Biomechanické a biologické aspekty léčení defektních zlomenin s využitím helikálních dlah

Biomechanical and Biological Aspects of Defect Treatment in Fractures Using Helical Plates

Původní práce / Original papers

Stanovení míry rizika pádu u starších pacientů, kteří podstoupili chirurgické léčení zlomeniny proximálního femuru

Determining the Risk of Falling in Elderly Patients Undergoing Hip Fracture Surgery

Vliv centrální anatomické jednosvazkové a anatomické dvojsvazkové rekonstrukce předního zkříženého vazu na stabilitu kolenního kloubu. Klinická studie

The Effect of Central Anatomical Single-Bundle versus Anatomical Double-Bundle Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament on Knee Stability. A Clinical Study

Úhlový profil koše neovlivní segmentální postavení při přední krční fúzi provedené metodou stand-alone

The Angular Profile of a Cage Has no Influence on Segmental Alignment after Anterior Cervical Stand-Alone Interbody Fusion

Kazuistika / Case report

Epiteloidní osteosarkom lopatky

Epithelioid Osteosarcoma of the Scapula

Původní práce / Original papers

Operační léčba avulze apofýzy sedacího hrbolu - kazuistika

Surgical Treatment of Ischial Apophysis Avulsion. Case Report


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče