Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2014, ročník 81


Souborný referát / Current concepts review

Zlomeniny pately - přehled klasifikací, vývoj a hodnocení léčby

Patellar Fractures - a Review of Classification, Genesis and Evaluation of Treatment

Původní práce / Original papers

Riziko poranění neurovaskulárních struktur při miniinvazívní dlahové osteosyntéze (MIPO) s použitím distálnítibiální anterolaterální dlahy. Studie na kadaverech

The Risk of Neurovascular Injury in Minimally Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO) when Using a Distal Tibia Anterolateral Plate: A Cadaver Study

Korekce kyfotické deformity krční páteře při ankylozující spondyloartritidě pedikl subtrakční osteotomií sedmého krčního obratle

Correction of Kyphotic Deformity of the Cervical Spine in Ankylosing Spondylitis Using Pedicle Subtraction Osteotomy of the Seventh Cervical Vertebra

Operace degenerativní spondylolistézy bederní páteře metodou intraartikulárnífúze: prospektivní studie

Surgery for Degenerative Spondylolisthesis of the Lumbar Spine Using Intra-Articular Fusion. A Prospective Study

Femoroacetabulární impingement syndrom - první zkušenosti s chirurgickou léčbou

Femoroacetabular Impingement Syndrome: First Experience with Surgical Treatment

Technika artrodézy trapezometakarpálního kloubu pamětovou osteosyntézou

Shape-Memory Osteosynthesis for Trapeziometacarpal Joint Arthrodesis

Je injekční aplikace PRP účinnou možností léčby v případech pakloubu?

Is Platelet-Rich Plasma Injection an Effective Choice in Cases of Non-Union?

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 9. 9. 2014 v Parkhotelu Průhonice, restaurace Tarouca


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče