Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2014, ročník 81


Souborný referát / Current concepts review

Hojení zlomenin: kostní hojení jako výsledek fascinující kaskády fyzikálních a  biologických interakcí. Pokus o integraci pozorování z 30letého výzkumu AO v  Davosu. Část I.

Fracture Healing: Fracture Healing Understood as the Result of a Fascinating Cascade of Physical and Biological Interactions. Part I. An Attempt to Integrate Observations from 30 Years AO Research,

Původní práce / Original papers

Chirurgické léčení metastatického postižení humeru a jeho výsledky

Surgical Management and Outcome of Skeletal Metastatic Disease of the Humerus

Nejčastější příčiny selhání autologních náhrad předního zkříženého vazu kolenního kloubu

Most Frequent Causes of Autologous Graft Failure in Anterior Cruciate Ligament Replacement

Srovnání výsledků léčení suprakondylické zlomeniny u dětí ošetřených otevřenou resp. zavřenou repozicí a perkutánní transfixací K-dráty

The Comparative Evaluation of Treatment Outcomes in Pediatrie Displaced Supracondylar Humerus Fractures Managed with either Open or Closed Reduction and Percutaneous Pinning

Supraklavikulární neuropatie po chirurgickém léčení zlomenin klíční kosti: porovnání dvou operačních přístupů

Supraclavicular Neuropathy after Surgical Treatment of Clavicular Fractures: Comparison of Two Incisions

Použití umělé kostní náhrady při laterální mezitělové fúzi na bederní páteři: prospektivní radiologická studie

Use of Artificial Bone in Lateral Interbody Fusion of the Lumbar Spine: A  Prospective Radiographic Study

Artroskopie loketního kloubu v chirurgické léčbě poúrazových stavů

Elbow Arthroscopy in the Surgical Treatment of Post-Traumatic Changes of the Elbow Joint

Kazuistika / Case report

Operační léčení nitrokloubní zlomeniny patní kosti u dětí

Surgical Treatment of Intra-Articular Calcaneal Fractures in Children

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

13. sympozium Sekce dětské ortopedie při ČSOT - Kroměříž


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů