Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2015, ročník 82


Editorial / Editorial

Úvahy o naší profesi

Reflections on Our Profession

Souborný referát / Current concepts review

Hojení zlomenin: kostní hojení jako výsledek fascinující kaskády fyzikálních a biologických interakcí. Část II

Fracture healing: Fracture Healing Understood as the Result of a Fascinating Cascade of Physical and Biological Interactions. Part II

Léčení zlomenin diafýzy femuru

Management of Femoral Shaft Fractures

Doškolování / In-service training

Důkazem podložené pooperační léčení zlomenin distálního radia po osteosyntéze úhlově stabilní dlahou

Evidence Based Postoperative Treatment of Distal Radius Fractures following Internal Locking Plate Fixation

Původní práce / Original papers

Miniinvazivní stabilizace poranění zadního pánevního segmentu transiliakálním vnitřním fixátorem a dvěma iliosakrálními šrouby: srovnání funkčních výsledků

Minimally Invasive Stabilization of Posterior Pelvic Ring Injuries with a Transiliac Internal Fixator and Two lliosacral Screws: Comparison of Outcome

Riziko krvácení z arteria iliaca interna a jejích větví při zlomeninách pánve: kadaverózní studie

Risk of Bleeding from the Internal Iliac Artery and Its Branches in Pelvic Fractures: Cadaver Study

Konzervatívna liečba zlomenín acetabula: epidemiológia a strednodobé klinické a rádiologické výsledky

Conservative Treatment of Acetabular Fractures: Epidemiology and Medium-term Clinical and Radiological Results

Incidencia osteopénie a osteoporózy u pacientov plánovaných na implantáciu necementovanej endoprotézy bedrového kĺbu

The Incidence of Osteopenia and Osteoporosis in Patients with Cementless Total Hip Arthroplasty

Nízká exprese TLR-1, -2, -4 a IL-2, -2R, -10, -10R, TGFb1 v pseudosynoviální tkáni odebrané při reoperaci asepticky uvolněné totální endoprotézy kyčle a kolena

Low Expression of TLR-1, -2, -4 a IL-2, -2R, -10, -10R and TGFb1 in Pseudosynovial Tissue Collected at Revision Total Knee Arthroplasty for Aseptic Loosening

Zlomeniny sterna, operační léčba

Sternal Fractures and their Surgical Treatment

Otevřená luxace talu

Open Talar Dislocation

Kazuistika / Case report

Totální náhrada kolenního kloubu u pacientů s paraplegií po poranění míchy.

Total Knee Arthroplasty in Patient with Paraplegia after Spinal Cord Injury.

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze 7. schůze podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku a semináře na téma:
"Ve kterých oborech je léčba kmenovými buňkami postupem lege artis?"
z

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 2. 12. 2014 v Parkhotelu Průhonice v restauraci Tarouca


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče