Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2015, ročník 82


Souborný referát / Current concepts review

Fragilní zlomeniny pánve: mají být fixovány?

Fragility Fractures of the Pelvis: Should they Be Fixed?

Původní práce / Original papers

Kvalita života a funkční výsledky léčby periprotetických zlomenin v oblasti kolena po náhradě kloubu

Quality of Life and Functional Outcome of Periprosthetic Fractures around the Knee Following Knee Arthroplasty

Posterolaterální fúze u akutních zlomenin thorakolumbální páteře: porovnání demineralizované kostní hmoty a autologních kostních štěpů

Posterolateral Fusion in Acute Traumatic Thoracolumbar Fractures: A Comparison of Demineralized Bone Matrix and Autologous Bone Graft

Přínos Morawietzovy klasifikace k hodnocení periprotetických tkání

Validity of the Morawietz Classification for Evaluation of Periprosthetic Tissue

Vliv plazmy bohaté na trombocyty (PRP) na hojení štěpu při rekonstrukci LCA kolenního kloubu - prospektivní studie

The Effect of Platelet-Rich Plasma on Graft Healing in Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament of the Knee Joint: Prospective Study

Biomechanické porovnání dynamického skluzného šroubu, proximálního femorálního hřebu, kanylovaného šroubu a monoaxiální zevní fixace při léčbě bazicervikálních zlomenin krčku femuru

Biomechanical Comparison of Dynamic Hip Screw, Proximal Femoral Nail, Cannulated Screw, and Monoaxial External Fixation in the Treatment of Basicervical Femoral Neck Fractures

Zkušenosti s cementovaným anatomicky tvarovaným dříkem SAS I - střednědobé výsledky

Use of the Anatomical Cemented Femoral Stem SAS I: Mid-Term Results

Prevalence os peroneum a relativní délka metatarzů nohy - rtg studie

The Presence of the Os Peroneum and Relative Metatarsal Length - X-Ray Study

Následná subtrochanterická zlomenina femuru po atypické zlomenině diafýzy u dlouhodobého uživatele bisfosfonátů - kazuistika

Sequential Subtrochanteric Femoral Fracture after Atypical Diaphyseal Fracture in a Long-Term Bisphosphonate User: A Case Report

Kazuistika / Case report

Dvaja súrodenci s bilaterálnymi vrodenými luxáciami v kolenných kĺboch - kazuistika

Two Siblings with Bilateral Congenital Knee Dislocations: Case Report

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 3. 2. 2015
v Parkhotelu Průhonice v restauraci Tarouca


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče