Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2015, ročník 82


Souborný referát / Current concepts review

Chápání biomechaniky hojení zlomenin postavené na koncepci ?napětí" a jeho klinické aplikace

Understanding Fracture Healing Biomechanics Based on the "Strain" Concept and its Clinical Applications

Původní práce / Original papers

Totální "en bloc" spondylektomie C3: nová chirurgická technika a přehled literatury

Total En Bloc Spondylectomy of C3: A New Surgical Technique and Literature Review

Opožděné hojení zlomenin u diabetiků se zlomeninou distálního radia

Delayed Fracture Healing in Diabetics with Distal Radius Fractures

Srovnání otevřené a perkutánní stabilizace thorakolumbálních zlomenin páteře: krátkodobé funkční a radiologické výsledky

Open versus Percutaneous Stabilization of Thoracolumbar Spine Fractures: A  Short-Term Functional and Radiological Follow-up

Typ zlomeniny a interval úraz-operace jako rizikové faktory pro vznik avaskulární nekrózy hlavice femuru po osteosyntéze intrakapsulárních zlomenin krčku

Fracture Type and Injury-to-Surgery Interval as Risk Factors for Avascular Necrosis of the Femoral Head after Internal Fixation of Intracapsular Femoral Neck Fracture

Existuje nezávislý prediktor nemocniční smrtnosti pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru? Retrospektivní dvouletá observační studie

Does an Independent Predictor of In-Hospital Mortality Exist for Patients with Isolated Proximal Femoral Fracture? A Retrospective Two-Year Observational Study

Snížení totální antioxidační kapacity po zlomenině femuru

Reduction of Total Antioxidant Capacity after Femoral Fracture

Augmentace předního zkříženého vazu u pacientů se symptomatickou izolovanou rupturou anteromediální nebo posterolaterální porce: zhodnocení dvouletých klinických výsledků

Augmentation of the Anterior Cruciate Ligament in Patients with Symptomatic Isolated Tear of Anteromedial or Posterolateral Bundle: Evaluation of Two-Year Clinical Results

Chirurgická stabilizace u blokové zlomeniny žeber: indikace, technika a  výsledky

Surgical Stabilisation of Flail Chest Injury: Indications, Technique and Results

Doškolování / In-service training

Postižení kostí a kloubů při celiakii

Bone and Joint Involvement in Celiac Disease

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Laudatio k životnímu jubileu prof. MUDr. Jana Bartoníčka, DrSc.

Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc., sedmdesátiletý

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 16. 6. 2015
v Parkhotelu Průhonice v restauraci Tarouca


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče