Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2015, ročník 82


Editorial / Editorial

Doporučený postup vhodný pro všechny

A Guideline to Fit Them All

Souborný referát / Current concepts review

C-reaktivní protein v ortopedické chirurgii

C-Reactive Protein in Orthopaedic Surgery

Původní práce / Original papers

Je celotělový CT sken standardním vypracovaným postupem pro vážně poraněné děti? Výsledky průzkumu mezi německými traumacentry

Is Whole-Body Computed Tomography the Standard Work-up for Severely-Injured Children? Results of a Survey among German Trauma Centers

Minimálně invazivní osteosyntéza zlomenin tibie dorzální dlahou - jsou nervy a cévy v ohrožení? Anatomická studie

Minimal Invasive Dorsal Plate Osteosynthesis of the Tibia - Are Nerves and Vessels at Risk? An Anatomical Study

Stanovení součinitele tření hlavic a jamek TEP kyčle

Determination of a Friction Coefficient forTHA Bearing Couples

Vertikální talus: střednědobé výsledky operační terapie

Vertical Talus: Mid-Term Results of Surgical Therapy

Výsledky dlouhodobého sledování po operačním léčení pro symptomatický fibulární diskoidní meniskus v dětském věku

Long-Term Outcomes of Surgical Management of Symptomatic Fibular Discoid Meniscus in Childhood

Poruchy hojení po operační léčbě zlomenin stehenní kosti

Impaired Healing after Surgery for Femoral Fractures

Osteosyntéza zlomenin proximálního femuru metodou DHS v terénu koxartrózy

Dynamic Hip Screw Osteosynthesis for Proximal Femoral Fractures in Patients with Coxarthrosis

Dlahová osteosyntéza zlomenin distální ulny při současné zlomenině distálního radia řešené dlahovou osteosyntézou - časné funkční a rentgenové výsledky

Plate Osteosynthesis of Distal Ulna Fractures with Associated Distal Radius Fractures Treated by Open Reduction and Internal Fixation. Short-Term Functional and Radiographic Results

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zpráva o 16. kongresu EFORT konaném ve dnech 27. až 29. května v Praze

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 16. 9. 2015
v Malé aule Karolina, Praha


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů