Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2015, ročník 82


Souborný referát / Current concepts review

Stabilizace zlomenin s využitím cerkláže. Aplikovaný výzkum v chirurgii

Fracture Fixation Using Cerclage, Research Applied to Surgery

Původní práce / Original papers

Zhodnocení souboru pacientů po náhradě předního zkříženého vazu v dětském a  adolescentním věku

Evaluation of Outcomes after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in Children and Adolescents

Vliv cervikální spondylogenní míšní komprese na korové funkce mozku. Radiologická studie

Influence of Cervical Spondylotic Spinal Cord Compression on Cerebral Cortical Adaptation. Radiological Study

Konzervativní a operační léčba zlomenin distální ulny při současné osteosyntéze zlomenin distálního radia

Conservative and Surgical Treatment for Distal Ulna Fractures Associated with Distal Radius Fractures

Vliv podání kyseliny tranexamové na krevní ztráty po primární jednostranné náhradě kolenního kloubu - prospektivní studie

The Effect of Tranexamic Acid on Blood Loss after Primary Unilateral Total Knee Arthroplasty. Prospective Single-Centre Study

Osmičkové dlahy - nové možnosti v managementu řešení osových a délkových diskrepancí dolních končetin u dětí. Naše první zkušenosti

Eight-Plate Guided Growth Treatment for Angular Deformities and Length Discrepancies of the Lower Limbs in Children. Our First Experience

Kostná remodelácia proximálneho femuru po implantácii necementovanej endoprotézy bedra u pacientov s osteoporózou

Bone Remodelling in the Proximal Femur after Uncemented Total Hip Arthroplasty in Patients with Osteoporosis

Kazuistika / Case report

Artroskopicky asistovaná "balónová" intraosální repozice zlomeniny plato tibie - kazuistika

Arthroscopic-Assisted Intraosseous Balloon-Assisted Repositioning of a Tibial Plateau Fracture: A Case Report

Colletův-Sicardův syndrom při zlomenině okcipitálního kondylu - kazuistika

Collet-Sicard Syndrome due to Occipital Condyle Fracture. Case Report

Destrukce hlavice humeru při senzitivním deficitu po míšní hemoragii - kazuistika

Destruction of the Humeral Head in Sensory Deficit due to the Spinal Hemorhagia. Case Report

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis z členské schůze ČSOT konané dne 17. 9. 2015
v sále Praha Top Hotelu 16:00-17:00 h

Zápis ze společné schůze výboru ČSOT a primářů ortopedických pracovišť
konané dne 16. 9. 2015 v Malé aule Karolina, Praha

14. pracovní schůze Sekce dětské ortopedie při ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 3.11. 2015 v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče