Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2016, ročník 83


Editorial / Editorial

ACTA v roce 2016

ACTA in 2016

Původní práce / Original papers

Jedenáctileté zkušenosti s náhradou hlezna

Eleven-Year Experience with Total Ankle Arthroplasty

Eastbournské "Trauma Assisted Discharge Scheme" (TADS) zkracuje délku hospitalizace pacientů se zlomeninou kyčle

The Eastbourne Trauma Assisted Discharge Scheme (TADS) Reduces Length of Stay in Hip Fracture Patients

Spokojenost s náhradou kolena: analýza předoperačních a perioperačních parametrů u 826 pacientů

Patient Satisfaction after Total Knee Arthroplasty. Analysis of Pre-Operative and Peri-Operative Parameters Influencing Results in 826 Patients

Přítomnost mediálního hrotu a obezity vede k otevřené repozici u třetího typu suprakondylické zlomeniny humeru u dětí

Medial Spike and Obesity Associate with Open Reduction in Type III Supracondylar Humeral Fracture

Extraartikulární subtalární artrodéza podle Grice u pacientů s dětskou mozkovou obrnou: zhodnocení střednědobých výsledků

Extraarticular Subtalar Arthrodesis with the Grice Procedure in Children with Cerebral Palsy: Mid-Term Results

Ex vivo testování mechanických vlastností metakarpálních/metatarzálních kostí psů po simulovaném vyjmutí implantátů

Ex Vivo Testing of Mechanical Properties of Canine Metacarpal/Metatarsal Bones after Simulated Implant Removal

Primární aplikace podtlakové terapie u otevřených zlomenin III. stupně a její vliv na vznik infekčních komplikací

Effect of Negative Pressure Wound Therapy on Infectious Complications in Grade III Open Fractures

Poranění hrudníku a jeho operační léčba u polytraumatizovaných nemocných v pětiletém období

Chest Injury and its Surgical Treatment in Polytrauma Patients. Five-Year Experience

Kazuistika / Case report

Gangrenózní pyodermie po rekonstrukci rotátorové manžety ramena připomínající nekrotizující fasciitidu

Pyoderma Gangrenosum Mimicking Necrotising Fasciitis after Rotator Cuff Reconstruction


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče