Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2016, ročník 83


Souborný referát / Current concepts review

Standardní přístupy k acetabulu. Část 2: ilioinguinální přístup

Standard Approaches to the Acetabulum Part 2: Ilioinguinal Approach

Paklouby u zlomenin horní končetiny - klinické zhodnocení a možnosti léčby

Non-Union in Upper Limb Fractures - Clinical Evaluation and Treatment Options

Tříštivá zlomenina lokte - osteosyntéza vs. totální náhrada kloubu

Comminuted Fracture of Elbow -Ostheosynthesis vs. Total Joint Replacement

Původní práce / Original papers

Pohybová analýza u chorob kyčelního kloubu

Gait Analysis in Patients with Hip Disorders

Operační řešení sedlovité deformity hlavice kosti stehenní

Operative Treatment for Saddle-Shaped Femoral Heads

Lokální aplikace kyseliny tranexamové významně snižuje množství krevních ztrát a spotřebu krevních transfuzí po primární TEP kolena

Intra-Articular Application of Tranexamic Acid Significantly Reduces Blood Loss and Transfusion Requirement in Primary Total Knee Arthroplasty

Radiologické změny po interspinózní dynamické stabilizaci pro laterální stenózu páteřního kanálu: randomizovaná studie paralelně léčených skupin

Radiological Changes after Interspinous Dynamic Stabilisation for Lateral Stenosis of Lumbar Spinal Canal: A Parallel Group Randomised Trial

Vliv počasí na výskyt zlomenin ve stáří

Influence of the Weather on the Incidence of Fractures in the Elderly

Kazuistika / Case report

Traumatická trombóza renální tepny při seat-belt injury

Traumatic Thrombosis of the Renal Artery following Seat-Belt Injury

Symptomatické intraoseální ganglion os trapezium - kazuistika a přehled literatury

Symptomatic Intraosseous Ganglion of the Trapezium. Case Report and Literature Review

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 7. 6. 2016
v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče