Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2017, ročník 84


Souborný referát / Current concepts review

Jak zvolit mezi ocelovými a titanovými implantáty v ortopedické traumatologii. Část 2 - biologické aspekty

How to Choose between the Implant Materials Steel and Titanium in Orthopedic Trauma Surgery: Part 2 - Biological Aspects

Původní práce / Original papers

Páteřní ortézy: rozhodující vliv komfortu na dodržení režimu nošení - monocentrická prospektivní pilotní randomizovaně překřížená studie

Spinal Orthoses: The Crucial Role of Comfort on Compliance of Wearing - Monocentric Prospective
Pilot Study of Randomized Cross-Over Design

Mikrostrukturální změny m. tensor fasciae latae a m. gluteus medius po totální náhradě kyčelního kloubu: prospektivní studie

Microstructural Changes of Tensor Fasciae Latae and Gluteus Medius Muscles Following Total Hip Arthroplasty: A Prospective Trial

Strukturální změny štěpu z hamstringu způsobené fixačním materiálem a jejich vliv na biomechanické vlastnosti náhrady LCA

Structural Damage to the Hamstring Graft due to Interaction with Fixation Material and its Effect on Biomechanical Properties of ACL Reconstruction

Úspěšnost kadaverózních náhrad předního zkříženého vazu kolenního kloubu se zaměřením na subjektivní spokojenost pacientů

The Use of BTB Allograft in Revision Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament and Its Success Rate in Terms of Subjective Patient Satisfaction

Vliv aktivace pletencového svalstva na funkční výsledek rehabilitace po frakturách distálního radia ošetřených operačně

The Effect of Activation of the Shoulder Girdle Muscles on Functional Outcomes of Rehabilitation in Patients with Surgically Treated Distal Radius Fractures

Zlomeniny krčku talu léčené perkutánně zavedenými šrouby

Talar Neck Fractures Treated Using Percutaneous Screw Fixation

Aplikace plazmy obohacené o trombocyty a leukocyty k laterálnímu epikondylu humeru

Application of Platelet- and Leukocyte-Rich Plasma to Lateral Humeral Epicondyle

Porovnání rozsahu pohybu reálné krční páteře psa s počítačovou simulací - validace počítačového modelu

Comparison between the Range of Movement Canine Real Cervical Spine and Numerical Simulation - Computer Model Validation

Kazuistika / Case report

Roztržení cerkláže po refixaci trochanteru - vysoké riziko pro osud endoprotézy kyčelního kloubu?

Cerclage Breakage in Trochanteric Revision - High Risk for Hip Endoprosthesis?

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Odešel prof. MUDr. Miroslav Slavík, CSc.
(26. 9. 1933 - 22. 3. 2017)


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče