Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2017, ročník 84


Souborný referát / Current concepts review

Potenciál ICUC® koncepce dokumentace pro zkvalitnění traumatologie

The Potential of the ICUC® Documentation Concept to Improve Trauma Surgery

Původní práce / Original papers

Opotřebení a drsnost artikulačního povrchu u extrahovaných polyetylénů jamky Bicon-Plus

Wear and Roughness of Bearing Surface in Retrieved Polyethylene Bicon-Plus Cups

Výsledky endoskopické terapie bolestivého syndromu velkého trochanteru

Clinical Results of Endoscopic Treatment of Greater Trochanteric Pain Syndrome

Artroskopický nález kolenního kloubu v závislosti na věku a jeho srovnání s  předoperační klinikou - retrospektivní studie

Arthroscopic Finding of Knee Joint in Relation to Age and Its Comparison with Pre-Operative Clinical Finding - a Retrospective Study

Srovnání časných výsledků konzervativní a operační léčby zlomenin distální ulny přidružených při zlomenině distálního radia řešené dlahovou osteosyntézou

Comparison of Short-Therm Results of Conservative versus Operative Treatment of Distal Ulna Fractures Associated with Distal Radius Fracture Treated by Plate Osteosynthesis

Čtyřrohá déza karpu pomocí dorzální cirkulární dlahy - retrospektivní monocentrická studie

Four-Corner Arthrodesis of the Wrist with Dorsal Circular Plate - a  Retrospective Monocentric Study

Vliv nesprávné polohy nohy na přesnost radiologického měření deformity a  intermetatarzálních úhlů při léčení hallux valgus

The Effect of Incorrect Foot Placement on the Accuracy of Radiographic Measurements of the Hallux Valgus and Inter-Metatarsal Angles for Treating Hallux Valgus

Léčba dislokovaných zlomenin čéšky etážovou cerkláží

Treatment of Displaced Patellar Fractures with Multiple Circular Cerclage

Kazuistika / Case report

Necementovaná aloplastika kyčelního kloubu u primární myelofibrózy - kazuistika

Cementless Total Hip Arthroplasty in Primary Myelofibrosis - a Case Report

Pakloub zadního segmentu pánve řešený pomocí štěpu z fibuly - kazuistika

Fibular Strut Graft for Posterior Pelvic Ring Nonunion - a Case Report

Raritní dorzální traumatická luxace sternoklavikulárního kloubu u  čtrnáctiletého pacienta - kazuistika

Rare Dorsal Traumatic Sternoclavicular Joint Dislocation in a 14-Year-Old Patient - a Case Report

Doškolování / In-service training

Infekce endoprotéz - doporučení antibiotické léčby Společné doporučení České společnosti pro ortopedii a traumatologii a Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Endoprosthesis Infections - Guidelines for Antibiotic Therapy Common Guidelines of the Czech Society for Orthopaedics and Traumatology and the Society for Infectious Diseases of the Czech Medical As

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 18. 4. 2017 v Parkhotelu Průhonice

Zápis z členské schůze ČSOT
konané dne 17. 5. 2017 v TOP hotelu Praha
a schůze výboru ČSOT s primáři
(na členskou schůzi ČSOT bez přerušení navázala schůze výboru ČSOT s primáři)

Zápis z jednání výboru ČSOT
konaného dne 17. 5. 2017 při XXI. Národním kongresu ČSOT v prostorách Top Hotelu Praha


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče