Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2017, ročník 84


Původní práce / Original papers

Zlomeniny acetabula v pokročilém věku - současný stav poznání a možnosti léčení

Acetabular Fractures in an Advanced Age - Current Knowledge and Treatment Options

Souborný referát / Current concepts review

Otřes mozku ve sportu - co by měl traumatolog a ortoped znát

Concussion in Sports-WhatTrauma/Orthopedic Surgeons Need to Know!

Původní práce / Original papers

Lokální aplikace kyseliny tranexamové u TEP kyčle snižuje krevní ztráty a  spotřebu krevních transfuzí

Local Application of Tranexamic Acid in Total Hip Arthroplasty Decreases Blood Loss and Consumption of Blood Transfusion

Časné indikátory související s mortalitou u pacientů s podezřením na nekrotizující fasciitis

Early Predictors Related with Mortality in Suspected Patients of Necrotizing Fasciitis

Střednědobé až dlouhodobé výsledky reimplantací totální náhrady kyčelního kloubu při použití oválné revizní jamky - typ TC

Mid-Term to Long-Term Results of Revision Total Hip Arthroplasty Using the Oval-Shaped Acetabular Cup - TC Type

Krátkodobé výsledky operačního řešení u pacientů s hallux rigidus

Short-Term Results of Surgical Treatment of Patients with Hallux Rigidus

Porovnání artroskopického nálezu kolenního kloubu s magnetickou rezonancí - retrospektivní studie

Comparison of the Arthroscopic Finding in the Knee Joint and the MRI - Retrospective Study

Vliv obav poskytovatele na obavy pacienta před "fast-track" aloplastikou kolena

The Impact of Caregivers´ Anxiety on Patients´ Anxiety before Fast-Track Knee Arthroplasty

Měření humeroulnární inkongruity loketního kloubu u psů pomocí výpočetní tomografie

Canine Elbow Humeroulnar Incongruity Measurements Using Computed Tomography

Kazuistika / Case report

Damage Control Surgery u polytraumatizovaných pacientů s poraněním pánve.
Je možné použít vnitřní osteosyntézu?

Damage Control Surgery in Polytrauma Patients with Pelvic Fractures.
Is It Possible to Use Internal Fixation?


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče