Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2017, ročník 84


Editorial / Editorial

Vážení čtenáři a přispěvatelé časopisu Acta

Souborný referát / Current concepts review

Zlomeniny proximálního femuru a antikoagulační terapie - kdy je operace bezpečná?

Proximal Femoral Fractures and Anticoagulation Therapy - When Is Surgery Safe?

Nitrodřeňové hřebování metafyzárních zlomenin dolní končetiny

Intramedullary Nailing of Metaphyseal Fractures of the Lower Extremity

Původní práce / Original papers

Cemented Hemiarthroplasties Are Associated with a Higher Mortality Rate after Femoral Neck Fractures in Elderly Patients

Cementované hemiartroplastiky u zlomenin krčku femuru starších pacientů jsou spojeny s vyšší úmrtností

Osteochondritis dissecans u dětí - ošetření pomocí artroskopické techniky fokálních návrtů

Osteochondritis Dissecans in Children - Treated with Arthroscopic Drilling

Vliv intenzifikovaného pooperačního režimu na časné výsledky TEP kolena

Influence of Enhanced Recovery Regime on Early Outcomes of Total Knee Arthroplasty

Bakteriurie a symptomatický močový infekt při antimikrobiální profylaxi krátkodobě zavedených močových katétrů - prospektivní randomizovaná studie u  pacientů po implantaci kloubní náhrady

Bacteriuria and Symptomatic Urinary Tract Infections during Antimicrobial Prophylaxis in Patients with Short-Term Urinary Catheters - Prospective Randomised Study in Patients after Joint Replacement

Korelace artroskopického a MR nálezu u sportovně aktivních pacientů s klinicky suspektní lézí acetabulárního labra - výsledky prospektivní studie

Correlation between the Arthroscopic and MRI Findings in Patients Active in Sports with Clinically Suspected Acetabular Labral Tear - Prospective Study Results

Naše zkušenosti s totální náhradou prvního metatarzofalangeálního kloubu palce PH-flex Medin

Our Experience with the Total Replacement of the First Metatarsophalangeal Joint by Medin PH-flex

Střednědobé výsledky jednoduché otevřené repozice kyčelního kloubu u  irreponibilní DDH - jaká je věková hranice pro bezpečné provedení s nízkým počtem komplikací?

Middle Term Results of Simple Open Hip Reduction of Irreducible DDH - What Is the Cut-off Age to Safely Perform It with Lower Complications?

Chirurgické léčení syndromu karpálního tunelu - je antiadhezivní gel efektivní?

Carpal Tunnel Syndrome Surgery Anti-Adhesion Gel Is Effective?

Kazuistika / Case report

Závažné infekty dolní končetiny řešené exartikulací v kyčli - soubor kazuistik

Severe Lower Extremity Infections Treated with Hip Disarticulation - Case Series

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 12. 9. 2017 v Parkhotelu Průhonice

Opustil nás doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc, MPH, mimoriadny profesor (14. 3. 1958 - 7. 12. 2016)


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče