Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2017, ročník 84


Souborný referát / Current concepts review

Vývoj léčení zlomenin podle AO. Část 1: vnitřní fixatér

Evolution of AO Fracture Treatment Part 1: the Internal Fixator

Léčení geriatrických zlomenin proximálního humeru: indikace a výsledky

Treatment of Geriatric Proximal Humerus Fractures: Indications and Outcome

Původní práce / Original papers

Výsledky po operacích zlomenin proximálního femuru - komplikace, letalita

Results of Surgically Treated Patients for Hip Fracture - Complications, Mortality

Léčba Ewingova sarkomu soustředěná do jednoho centra ovlivňuje desetileté dlouhodobé přežití

Impact of Single Center Treatment on Ewing Sarcoma 10-Year Long Term Survival Rates

Zhodnocení kvality života a psychických syndromů u pacientů s primární koxartrózou po totální náhradě kloubu

Evaluation of the Quality of Life and Psychiatric Symptoms of Patients with Primary Coxarthrosis after Total Hip Arthroplasty

Terapie rozsáhlých chondrálních defektů pately po akutní luxaci pately

Treatment of Extensive Chondral Defects of the Patella after Patellar Dislocation

Augmentace krční páteře kostním cementem - technika ke zlepšení stability fixace krční páteře dlahou

Cement Augmentation of the Cervical Spine - a Technique Enhancing Stability of Anterior Cervical Plating

Artrodéza I. metatarzofalangeálního kloubu úhlově stabilní dlahou

Arthrodesis of the First Metatarsophalangeal Joint by Locking Plate

Kazuistika / Case report

Tibio-kalkaneárna artrodéza pomocou vertikálně uloženého trikortikálneho štěpu po traumatickej extrúzii talu - kazuistika

Tibio-Calcaneal Arthrodesis with Vertically Placed Tricortical Bone Graft after Traumatic Talár Extrusion - a Case Report

Přenos šlachy m. flexor hallucis longus u peroneální parézy bez využití m. tibialis posterior

Flexor Hallucis Longus Transfer for Foot Drop without Functioning Tibialis Posterior

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 14. 11. 2017 v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče