Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2018, ročník 85


Původní práce / Original papers

Osteosyntéza předního segmentu pánve: nová symfyzeální dlaha - první klinické zkušenosti

Osteosynthesis of Anterior Pelvic Segment: New Symphyseal Plate - First Clinical Experience

Dlouhodobý efekt intravenózní terapie iloprostem u pacientů s edémem kostní dřeně v oblasti kolenního kloubu

Long-Term Effects of Intravenous Iloprost Therapy in Patients with Bone Marrow Oedema of the Knee Joint

Ruptury předního zkříženého vazu - vliv na terminální extenzi

Anterior Cruciate Ligament Tears - Influence on Terminal Extension

Dlouhodobé výsledky neanatomické rekonstrukce proximálního humeru

Longterm Results of Non-Anatomical Reconstruction of Proximal Humerus

Artroskopická resekce a spongioplastika skafolunátního kloubu v léčbě chronické dynamické skafolunátní nestability

Arthroscopic Resection and Spongioplasty of Scapholunate Joint in Treating Chronic Dynamic Scapholunate Instability

Epidemiologická studie vlivu pohlaví, věku, mobility a doby úrazu na zlomeniny proximálního femuru

Epidemiological Study of the Effects of Gender, Age, Mobility and Time of Injury on Proximal Femoral Fractures

Vplyv typu fixácie komponentov a veku pacientov na strednodobú mieru revidovanosti totálnej endoprotézy bedrového kľbu

Influence of the Type of Hip-Component Fixation and Age of Patients on Mid-Term Revision Rate of Total Hip Replacement

Posuvná osteotomie kalkanea - menší iritace měkkých tkání u laterální kompresní dlahy než při použití šroubů

Calcaneal Displacement Osteotomies - Less Soft Tissue Irritation in Lateral Compression Plate than Screws

Limitovaný versus extenzivní laterální přístup při osteosyntéze zlomenin patní kosti - srovnání časových a dynamických parametrů krokového cyklu

Limited versus Extended Lateral Approach for Osteosynthesis of Calcaneal Fractures - Comparison of Temporal and Dynamic Parameters of the Gait Cycle

Sutura - současný trend ošetření leze mediálního menisku

Suture - the Current Trend of Medial Meniscus Lesion Treatment

Kazuistika / Case report

Úspěšná náhrada loketního kloubu po septickém zánětu způsobeném Staphylococcus aureus - kazuistika a přehled literatury

Successful Total Elbow Replacement after Septic Arthritis with Staphylococcus aureus - a Case Report and Review of the Literature

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 13. 2. 2018 v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče