Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2018, ročník 85


Původní práce / Original papers

"Baloon guided" augumentace iliosakrálních šroubů kostním cementem v léčení insuficientních zlomenin sakra - popis nové metody a předběžné výsledky

Balloon Guided Cement Augmentation of lliosacral Screws in the Treatment of Insufficiency Fractures of the Sacrum - Description of a New Method and Preliminary Results

Systémy usměrňovaného růstu v léčbě raných dětských skolióz

Growth Guidance System in Treatment of Early Onset Scoliosis

Anatomická all-inside rekonstrukce předního zkříženého vazu kvadruštěpem m. semitendinosus odebraným posteromediálním přístupem - klinické výsledky prospektivní studie s minimálním odstupem 12 měsíc

Anatomical All-Inside Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Quadrupled Semitendinosus Tendon Graft with Posteromedial Harvest-Clinical Results of Prospective Study at a Minimum 12-Months F

Použití "mother-child" šroubů v léčení zlomenin processus coronoideus u  nešťastné triády loketního kloubu

Use of Mother-Child Screws in the Treatment of Coronoid Fractures in Terrible Triad Injury of the Elbow

Artroskopická exstirpace tendinózních obrovskobuněčných nádorů působících kolenní blokády

Arthroscopic Excision of Tendinous Giant Cell Tumors Causing Locking in the Knee Joint

Suprapatelární hřebování zlomenin bérce - hodnocení klinických a  rentgenologických výsledků

Suprapatellar Nailing of Tibial Fractures - Evaluation of Clinical and Radiological Results

Proximální karpektomie - pětileté výsledky

Proximal Row Carpectomy - Five-Year Results

Interpoziční a závěsná artroplastika kořenového kloubu palce ruky pomocí implantátu TIE-IN

Interposition and Suspension Arthroplasty of Carpometacarpal Joint of the Thumb Using the TIE-IN Implant

Krátkodobé výsledky náhrady kořenového kloubu palce ruky Ivory®

Short-Term Results of the Carpometacarpal Joint Arthroplasty Using the Ivory® Prosthesis

Změny kognitivních funkcí po totální náhradě kyčelního kloubu

Changes in Cognitive Functions after Total Hip Arthroplasty

Penetrující poranění srdce a velkých cév - patnáctiletá zkušenost kardiochirurgického servisu v rámci primárního traumacentra

Penetrating Injuries of the Heart and Great Vessels - Fifteen Years of Experience of the Cardiac Surgery Service as a Part of the Major Trauma Centre

Kazuistika / Case report

Přední penetrujici poraněni krizové kosti u čtrnáctileté dívky - kazuistika

Anterior Penetrating Sacral Injury in a 14-Year-Old Girl - a Case Report

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc., k 70. narozeninám

Prof. MUDr. Davidu Pokornému, CSc., k 50. narozeninám


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů