Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2018, ročník 85


Původní práce / Original papers

Osteosyntéza klíční kosti - přehled komplikací a příčiny selhání

Osteosynthesis of Clavicle Fractures - an Overview of Complications and Causes of Failure

Extrakapsulární zlomeniny proximálního femuru - retrospektivní vyhodnocení souboru pacientů se zaměřením na komplikace léčby

Extracapsular Proximal Femoral Fractures - Retrospective Evaluation of a Group of Patients with a Focus on Complications of Treatment

Osteotómie po zlomeninách distálneho rádia - päťročné klinické a  rentgenologické výsledky

Osteotomy after Distal Radius Fractures - Five-Year Clinical and Radiological Outcomes

Léčba impingement syndromu ramena pomocí injekce PRP

Treatment of the Shoulder Impingement Syndrome with PRP Injection

Augmentace BT štěpem z m. quadriceps femoris při řešení úponové tendinopatie Achillovy šlachy

Surgical Treatment of the Achilles Insertional Tendinopathy Using the Augmentation with the BT Graft from M. Quadriceps Femoris

Ověření nutnosti otevřené repozice a tahové cerkláže u dislokované zlomeniny okovce u menších dětí

Verification of the Necessity for the Open Reduction and Tension Band Wiring of the Displaced Olecranon Fracture in Younger Children

Porovnání dvou metod miniinvazivní osteosyntézy u zlomeniny proximálního konce vřetenní kosti v dětském věku

Comparison of Two Methods of Minimally Invasive Osteosynthesis for Proximal Radius Fractures in Paediatric Patients

Analýza chůze před a po tréninku na bicyklu vybaveném 3D Pedal systémem

Gait Analysis before and after Cycle Training Using a 3D Pedal System

Kinesiotaping kolena následující po artroskopii zmenšuje obvod kloubu, ale nemá efekt na rozdíly v bolesti a otoku

Kinesiotaping Reduces Knee Diameter but Has No Effect on Differences Pain and Edema Following Knee Artroscopy

Kazuistika / Case report

Syndrom horní hrudní apertury způsobený fibrózní dysplazií prvního žebra

Thoracic Outlet Syndrome Caused by Fibrous Dysplasia of the First Rib

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Ohlédnutí za XXII. Národním kongresem ČSOT, 16.-18. 5. 2018 v Olomouci

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 19. 6. 2018 v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče