Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 5/2018, ročník 85


Původní práce / Original papers

Operační léčba vysokostupňových vysoce dysplastických spondylolistéz u mladých jedinců - prospektivní monocentrická studie 29 pacientů

Surgical Treatment of High-Grade High-Dysplastic Spondylolistheses in Young Patients - Prospective Monocentric Study of 29 Patients

Střednědobé přežití totální náhrady kolena u pacientů s potraumatickou artrózou

Mid-Term Survival of Total Knee Arthroplasty in Patients with Posttraumatic Osteoarthritis

Modified Lindgren-Turan Osteotomy for Hallux Valgus Deformity - a Review of 60 Cases

Modifikovaná Lindgrenova-Turanova osteotomie pro hallux valgus - zhodnocení 60 případů

Klasifikační systémy hodnocení pes equinovarus congenitus a jejich možné využití v predikci průběhu a výsledku léčby Ponsetiho konceptem

Classification Systems to Evaluate the Clubfoot and Their Potential Use to Predict the Course and the Results of the Ponseti Method Treatment

Třírovinná zlomenina distální epifýzy tibie - přínos CT k indikaci a plánování osteosyntézy

Triplane Fractures of the Distal Tibial Epiphysis - Contributions of CT Scans to Indication and Planning of Osteosynthesis

Zhodnocení MRI nálezů na šlachovém štěpu po anatomické rekonstrukci předního zkříženého vazu u pacientů s aplikací versus bez aplikace fibrinu bohatého na krevní destičky - výsledky prospektivní ran

Evaluation of the MRI Findings on a Tendon Graft after the Anatomic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in Patients with Versus without the Application of Platelet-Rich Fibrin - Results of the

Imunohistochemický průkaz mastocytů a dendritických buněk v periprotetických tkáních asepticky uvolněných endoprotéz

Immunohistochemical Detection of Mast and Dendritic Cells in Periprosthetic Tissues of Aseptically Loosened Total Prostheses

Využití peptigelu s nanovlákny k léčbě defektů kostní tkáně

Use of the Peptigel with Nanofibres in the Bone Defects Healing

Souborný referát / Current concepts review

Současné možnosti a význam zobrazování hyalinní chrupavky kolenního kloubu před operačním zákrokem - rozdílný pohled ortopeda a radiologa

Current Options and Importance of Imaging of the Hyaline Articular Cartilage of the Knee Prior to the Surgery - a Different Perspective of an Orthopaedic Surgeon and a Radiologist

Kazuistika / Case report

Možnosti ošetření u zastaralých poranění hlubokých flexorů prstů ruky - primární transplantace šlachovým štěpem

Treatment Options for Inveterate Injuries of Deep Finger Flexors - Primary Transplantation with Tendon Graft

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Doc. MUDr. Václav Smetana

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11.9. 2018 v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče