Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2018, ročník 85


Původní práce / Original papers

Mechanical Stimulation of Fracture Healing - Stimulation of Callus by Improved Recovery

Mechanická stimulace hojení zlomenin - stimulace svalku prodloužením fáze zotavení

Scheuermannova hyperkyfóza - operační léčba solitárně zadním přístupem s  využitím Smith-Petersenových osteotomií

Scheuermann´s Hyperkyphosis - Posterior-Only Surgical Approach Using the Smith-Petersen Osteotomies

Dlouhodobé výsledky operace dle Ludloffa ve vztahu k operačnímu nálezu na labrum acetabulare

Long-Term Results of the Ludloff Procedure in Relation to the Intraoperative Finding on Acetabular Labrum

Hodnocení klinických výsledků využití artroskopie kyčelního kloubu v terapii femoroacetabulárního impingementu kyčelního kloubu - dvouleté výsledky

Evaluation of Clinical Outcomes of Arthroscopical Treatment of Femoroacetabular Impingement Hip Syndrome - 2-Year Outcomes

Kouření, předoperační aktivita a čekání na operaci by mohlo predikovat četnost časných reoperací u pacientů s TEP kolena

Smoking, Preoperative Activity, and Waiting Time for the Surgery Could Predict the Risk of Early Reoperation in Total Knee Arthroplasty

Analýza nákladů spojených s reoperacemi TEP kolena

Analysis of Costs Associated with Revision Total Knee Arthroplasty

Operační léčení zlomeniny patní kosti pomocí C-hřebu

Surgical Treatment of Calcaneus Fractures with C-Nail

Nová metoda rekonstrukce předního zkříženého vazu kolenního kloubu pomocí hamstringů - operační instrumentárium

New Technique of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Hamstrings - the Surgical Instrumentation Set

Kazuistika / Case report

Identifikace neznámé osoby za pomoci kostního implantátu

Identification of an Unknown Person through the Bone Implant

Spontánní konsolidace ponámahové bilaterální apofyzeolýzy trochanter minor femoris u mladého hokejisty - dlouhodobé sledování magnetickou rezonancí

Spontaneous Consolidation of Exercise-Induced Bilateral Apophyseolysis of Lesser Trochanter in a Young Ice Hockey Player - Long-Term Follow-up by MRI

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Prim. MUDr. Bedřich Kala (1943-2018)

17. pracovní setkání sekce dětské ortopedie při ČSOT

Ohlédnutí za VIII. Beskydskými ortopedickými dny 2018

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 13. 11. 2018 v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče