Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2019, ročník 86


Souborný referát / Current concepts review

Umístění acetabulární komponenty totální náhrady kyčelního kloubu u sekundární osteoartrózy po vývojové dysplazii kyčle - přehled literatury

Acetabular Cup Positioning during Total Hip Replacement in Osteoarthritis Secondary to Developmental Dysplasia of the Hip - a Review of the Literature

Původní práce / Original papers

Porovnání kvality nejčastěji používaných nových UHMWPE artikulačních vložek náhrady kyčelního kloubu

Comparison of the Quality of the Most Frequently Used New UHMWPE Articulation Inserts of the Total Hip Replacement

Silné antibakteriální vlastnosti kovového povrchu modifikovaného nanotrubicemi titanu a nanostříbrem

Strong Antibacterial Efficacy of Titanium Surfaces Modified by Nanotubes and Silver Nanoparticles

Hodnocení účinnosti systémového podání tranexamové kyseliny (Exacylu) u náhrad kyčelního a kolenního kloubu - prospektivní kohortová studie

Evaluation of Efficacy of Systemic Administration of Tranexamic Acid (Exacyl) in Total Hip and Knee Arthroplasty - Prospective Cohort Study

Ztráta korekce zlomeniny patní kosti dle typu osteosyntézy

Correction Loss of Calcaneal Fractures by Different Type of Osteosynthesis

Stabilizace akromioklavikulární luxace tahovou cerkláží ve srovnání s jedním Kirschnerovým drátem doplněným kličkou z částečné vstřebatelného materiálu - nerandomizovaná retrospektivní studie

Comparison of Tension Banding and Modified Orthocord Sling in Acromioclavicular Dislocation Treatment - Non-Randomized Retrospective Study

Užití zevní fixace loketního kloubu při uvolnění ztuhlosti loketního kloubu

Hinged Elbow External Fixation for Severe Elbow Stiffness

Porovnání sádrové fixace a transfixace Kirschnerovými dráty při dočasné fixaci dislokovaných zlomenin hlezna - randomizovaná prospektivní studie

Comparison of Plaster Fixation and Kirschner WireTransfixation as Temporary Fixation of Displaced Ankle Fractures - Randomised Prospective Study

Porovnanie dvoch operačných prístupov pri osteosyntéze intraartikulárnych zlomenín distálneho humeru a návrh nového algoritmu ošetrenia týchto zlomenín

Comparison of Two Surgical Approaches for Osteosynthesis of Intraarticular Distal Humerus Fractures and Suggested New Treatment Algorithm for These Fractures

Kazuistika / Case report

Endoskopicky asistované ošetření osteomyelitického ložiska distální metafýzy tibie po osteosyntéze kominutivní zlomeniny pilonu

Endoscopy-Assisted Treatment of Metaphyseal Osteomyelitis Focus in the Distal Tibia after Osteosynthesis of Comminuted Pilon Fracture

Oboustranná únavová zlomenina distální tibie u triatlonisty

Bilateral Distal Tibial Stress Fracture in aTriathlete

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 19. 2. 2019 v Parkhotelu Průhonice

Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče