Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 4/2019, ročník 86


Původní práce / Original papers

Ekonomická analýza nákladů na hospitalizaci pacientů s infekční komplikací totální náhrady
2. část: totální náhrada kyčelního kloubu

Economic Analysis of the Costs of Hospital Stay of Patients with Infection as a Complication of Total Replacements - Part 2: Total Hip Arthroplasty

Rotační laxita kolenního kloubu - in vivo NMR studie

Rotational Laxity of the Knee Joint - In Vivo MRI Study

Výsledky a komplikace po operačním řešení LSS v horizontu jednoho roku - prospektivní studie

Outcomes and Complications of Surgical Treatment for LSS at 1-Year Follow-up - Prospective Study

První výsledky artroskopické rekonstrukce horní kapsuly ramenního kloubu u  nereparabilní ruptury manžety rotátorů pomocí DX Reinforcement Matrix

Arthroscopic Superior Capsule Reconstruction Using the DX Reinforcement Matrix in Patients with Irreparable Rotator Cuff Tears - Pilot Data

Efektivní technika léčení zlomenin krčku femuru - osteosyntéza s využitím zdvojené fluoroskopie

An Effective Technique in Treatment of Femoral Neck Fractures - Ostheosynthesis under Double Fluoroscopic Guidance

Je intraartikulární podávání antibiotik efektivní v léčbě infekce způsobené methicillin-rezistentním stafylokokem?

Is Intraarticular Antibiotic Administration Effective in the Treatment of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus?

Rezidentské místo v ortopedii a traumatologii - pracovní podmínky, výcvik a  psychologický stres

Orthopedics and Traumatology Residency - Working Conditions, Training, and Psychological Stress

Kazuistika / Case report

Naše zkušenosti s využitím dermální náhrady na bázi kolagen-elastinové matrix Matriderm® v terapii těžkých popálenin u šestiletého chlapce

Our Experience with Application and Cutometric Evaluation of Collagen-Elastin Dermal Substitute Matriderm® in Local Therapy of 6-Year-Old Boy with Severe Burn Trauma

Vaskularizovaná fibula a šlachový transfer v komplexnej liečbe otvorenej zlomeniny predlaktia komplikovanej plynnou sneťou

Vascularised Fibula and Tendon Transfer in the Comprehensive Treatment of Forearm Fracture with Gas Gangrene Complication

Malpozice distální ulny po zlomenině distální diafýzy řešená třírovinnou korekční osteotomií

Distal Ulna Malunion as the Result of Distal Ulnar Shaft Fracture Treated by Three-Dimensional Corrective Osteotomy

Ipsilaterální zlomenina processus coracoideus a akromionu lopatky v kombinaci se zlomeninou laterální části klavikuly, terapeutická možnost řešení

Ipsilateral Fractures of the Coracoid and Acromion Process of the Scapula Combined with the Distal Clavicle End Fracture, Treatment Options

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
konaného dne 18. 6. 2019 v Parkhotelu Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče