Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 6/2019, ročník 86


Původní práce / Original papers

Avaskulární nekróza hlavice femuru a progrese koxartrózy po zlomeninách acetabula

Avascular Necrosis of Femoral Head and Coxarthrosis Progression after Acetabular Fractures

Porovnání explantovaných UHMWPE komponent náhrady kyčelního kloubu různých výrobců po 10 letech in vivo

Comparison of Explanted UHMWPE Hip Replacement Components of Various Manufacturers after 10 Years in vivo

Riziko infekčních komplikací po náhradě nosného kloubu ve vztahu k adhezní ploše UHMWPE částic

The Risk of Total Joint Replacement Infectious Complications in Relation to the UHMWPE Particle Adhesion Area

Chirurgická terapie fixované atlantoaxiální rotační dislokace - monocentrická studie 15 pacientů

Surgical Therapy of Fixed Atlantoaxial Rotatory Dislocation - Monocentric Study of 15 Patients

Výsledky léčení zlomeniny patní kosti LCP dlahou s augmentací a bez augmentace

Outcomes of Treatment of Calcaneal Fractures Using Locking Compression Plate with or without Augmentation

Řešení peroneální parézy transpozicí musculus tibialis posterior - anatomická a klinická studie

Peroneal Nerve Palsy Management by Tibialis Posterior Muscle Transposition - Anatomical and Clinical Study

První výsledky a klinické zkušenosti s metodou InternalBrace u lézí LCA

InternalBrace ACL Repair - First Experiences and Outcomes

První zkušenosti s kranioplastikou pomocí implantátu z polyetereterketonu (PEEK) - retrospektivní studie při pětiletém sledování

First Experience with Cranioplasty Using the Polyetheretherketone (PEEK) Implant - Retrospective Five-Year Follow-up Study

Kombinovaná symptomatická terapie syndromu bolestivého třísla u  profesionálních fotbalistů - výsledky prospektivní studie

Combined Symptomatic Treatment of Groin Pain Syndrome in Professional Football Players - Prospective Study Results

Kazuistika / Case report

Ruptura jater po kolapsu při akutním infarktu myokardu, resuscitaci a akutní revaskularizaci myokardu

Liver Injury after a Collapse Caused by Acute Myocardial Infarction, Resuscitation and Acute Myocardial Revascularisation

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

18. pracovní schůze dětské sekce ortopedie ČSOT


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče