Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 1/2020, ročník 87


Původní práce / Original papers

Hladiny kreatinkinázy a myoglobinu jako indikátory perioperačního poškození svalů při otevřené a miniinvazivní stabilizaci zlomeniny hrudní a bederní páteře - prospektivní randomizovaná studie

Creatine Kinase and Myoglobin Levels as Indicators of Perioperative Muscle Damage during Open- and Mini-Invasive Stabilization of Thoracic and Lumbar Spine Fracture - a Prospective Randomized Study

Vliv rekonstrukce předního zkříženého vazu na kinematiku chůze

Influence of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction on Gait Kinematics

Zhodnocení výsledků použití stehu s kotvičkou v operační léčbě inveterovaného kladívkového prstu ruky

The Evaluation of Results of Repair using All-Soft Suture Anchor in the Treatment of Chronic Tendinous Mallet Finger Surgery

Komplikace po revizních operacích totálních endoprotéz kolena

Complications after Revision Total Knee Arthroplasties

Faktory ovlivňující četnost komplikací na ortopedickém operačním sále

Factors Influencing Complication Rates in the Orthopaedic Theatre

Vplyv predĺženia latencie transkraniálnych motorických evokovaných potenciálov v korelácií so znížením amplitudy počas spinálnych operácií s použitím intraoperačného neurofyziologického monitoringu

Evaluation of a Combination of Waveform Amplitude Latency and Decrease of Waveform Amplitude Magnitude during Spinal Surgery in Intraoperative Neurophysiological Monitoring of Transcranial Motor Evo

Miniinvazivní odběr spongiózních štěpů v traumatologické indikaci - experimentální část studie

Minimally Invasive Cancellous Bone Graft Harvesting in Trauma Indication - Experimental Part of the Study

Kazuistika / Case report

Hemikorporektomie jako nejvyšší stupeň en bloc resekce sakra

Hemicorporectomy as the Highest Grade of En Bloc Sacrectomy

Operační léčení vrozeného rozštěpu nohy - kazuistika a přehled literatury

Surgical Treatment of Congenital Cleft Foot - Case Study and Literature Review

Doškolování / In-service training

Doporučení řešení krizového stavu při hromadném neštěstí se zaměřením na teroristický útok

Recommendations for Crisis Management in Mass Casualty Incidents, with a Focus on a Terrorist Attack

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
dne 3.12. 2019, Parkhotel Průhonice


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče