Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 2/2020, ročník 87


Původní práce / Original papers

Klinické výsledky po totální náhradě kolenního kloubu v závislosti na rotaci femorální komponenty vzhledem k původním anatomickým poměrům na distálním femuru

Clinical Outcomes after Total Knee Replacement in Dependence on Femoral Component Rotation Relative to the Original Anatomy of Distal Femur

Řešení defektu glenoidu kostním štěpem při implantaci reverzní totální endoprotézy ramene - operační technika a dvouleté klinické výsledky

Management of Glenoid Defect by a Bone Graft in Reverse Total Shoulder Arthroplasty - Surgical Technique and Two-Year Clinical Outcomes

Může intraartikulárně aplikovaný 1α, 25-dihydroxyvitamin D3 působit terapeuticky u poškození kloubní chrupavky?

Can Intra-articular 1α, 25-Dihydroxyvitamin D3 Administration Be Therapeutical in Joint Cartilage Damage?

Minimálně invazivní zadní mezitělová fúze a instrumentace - výsledky po 24 měsících sledování

Minimally Invasive Posterior Lumbar Interbody Fusion and Instrumentation - Outcomes at 24-Month Follow-up

Operační léčba zlomeniny diafýzy klíční kosti - prospektivní randomizovaná studie

Surgical Treatment of Clavicle Midshaft Fractures - Prospective Randomized Trial

Miniinvazivní odběr spongiózních štěpů v traumatologické indikaci - klinická část studie

Minimally Invasive Cancellous Bone Graft Harvesting in Trauma Indication - Clinical Part of the Study

Léčba zlomeniny distální třetiny diafýzy tibie pomocí MIPO techniky

Treatment of Fractures of the Distal Third of Tibia Diaphysis by MIPO Technique

Porovnání traumatologického triážního systému v přednemocniční péči založeného na klinických parametrech s ISS skóre u těžce zraněných pacientů v České republice

Comparison of Trauma Triage System in Prehospital Care Based on the Clinical Parameters with the ISS Score in Severely Injured Patients in the Czech Republic

Kazuistika / Case report

Nepoznaná rukávovitá zlomenina proximálního pólu čéšky

Missed Sleeve Fracture of the Superior Pole of Patella

Heparinem indukovaná trombocytopenie po totální endoprotéze kolenního kloubu

Heparin-Induced Thrombocytopenia after Total Knee Replacement

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

Zápis ze zasedání výboru ČSOT
dne 11. 2. 2020, Parkhotel Průhonice, 15.30 h

Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.

Nekrolog - prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče