Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Číslo 3/2020, ročník 87


Původní práce / Original papers

Naše zkušenosti s jamkou RM Pressfit Vitamys a s krátkým necementovaným dříkem Optimys

Our Experience with RM Pressfit Vitamys Cup and Cementless Optimys Short Stem

Vývoj názoru na stabilizace hrudní stěny a naše zkušenosti

Evolution of Opinions on Chest Wall Stabilisation and Our Experience

Artroskopicky asistovaná osteosyntéza nitrokloubních zlomenin lopatky - první zkušenosti a dvouleté klinické výsledky

Arthroscopically Assisted Osteosynthesis of Intra-Articular Fractures of the Scapula - First Experience and Two-Year Clinical Outcomes

Dvouleté výsledky modifikované AMIC techniky v léčbě chondrálních defektů kolenního kloubu

Two-Year Results of Modified AMIC Technique for Treatment of Cartilage Defects of the Knee

Revize infektu totální náhrady kolenního kloubu metodou DAIR - faktory ovlivňující dvouleté přežití

Revision of Infected Total Knee Arthroplasties with DAIR Method - Factors Affecting the Two-Year Survival Rate

Porovnání stromálních buněk kostní dřeně z různých anatomických lokací z  hlediska jejich možného klinického využití

Comparison of Bone Marrow Stromal Cells from Different Anatomical Locations for Evaluation of Their Suitability for Potential Clinical Applications

Interval úraz-ošetření u nejčastějších zlomenin skeletu končetin - jednoletá monocentrická studie

The Injury-Treatment Time Interval of the Most Frequent Limb Fractures - 1-Year Monocentric Study

Časná mobilizace a funkční kritéria pro propuštění ovlivňující délku pobytu po totální endoprotéze lokte

Early Mobilization and Functional Discharge Criteria Affecting Length of Stay after Total Elbow Arthroplasty

Zkoumání optimálního intervalu mezi operacemi pro oboustrannou totální náhradu kolenního kloubu při léčbě pokročilé oboustranné gonartrózy

Investigation of the Optimal Interval for Staged Total Knee Arthroplasty for the Treatment of Advanced Bilateral Gonarthrosis

Mechanické testování šlach po sutuře nově vyvinutým biomateriálem

Mechanical Testing of Tendons Sutured with Newly Developed Biomaterial


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče